Acil Servis Çalışanı Olmak Sağlıkta Şiddet İçin Bir Risk Faktörü Müdür?

MUHAMMET RAŞİT ÖZER, ali avcı, Mehmet Emre Ay

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-44
ÖZ
Amaç:
Hastanelerimizde şiddet olayları giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Pek çok şiddet olayı sağlık personelinde yıkıcı hasarlar meydana getirmektedir. Bu çalışmada hastanelerde görülen şiddet olaylarında fiziksel ve sözlü şiddet arasındaki etiyolojik farklılıkları, özellikle acil servis çalışanı olmanın fiziksel ve sözlü şiddete etkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçladık. 
Gereçler ve Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanede 2018-2022 yılları arasındaki dört yıllık beyaz kod vaka kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Şiddetin türü, olay yeri, şiddet uygulayan ve uygulanan kişinin cinsiyeti, mesleği kaydedildi. Fiziksel şiddet ve sözel şiddet olarak vakalar iki gruba ayrıldı. Toplanan veriler gruplar arası kıyaslandı. 
Bulgular: Belirtilen süre içerisinde 231 beyaz kod vakası bildirilmiştir. Şiddete maruz kalan kişilerin 51,9%’u erkek iken ortanca yaşı 33(28-40) olarak tespit edildi. En çok şiddete maruz kalan meslek 102 kişi (44,2%) ile hekimler olmuştur. En sık şiddet uygulanan yer %54,5 ile acil servis olmuştur. Fiziksel şiddet %26,4 oranında meydana gelmiştir. Acil serviste fiziksel şiddet oranı sözel şiddete (%63,9-%51,2) göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksek bulunmuştur. Fiziksel şiddet olaylarında şiddete maruz kalan kişinin erkek olma oranı, sözel şiddet olaylarına göre istatistiksel anlamlı yüksek bulunmuştur (43/61(70.5%), 77/170(%47) <0,001). Sözel şiddet olaylarında şiddet uygulayan kişinin kadın olma oranı, fiziksel şiddet olaylarına göre istatistiksel anlamlı yüksek saptanmıştır (35/170(20.6%), 3/61(4.9%), <0,001). 
Sonuç: Çalışmamızda fiziksel şiddete maruz kalanlar daha çok erkekler olduğu bulunmuştur. Kadınların fiziksel şiddete nazaran sözel şiddeti daha fazla uyguladıkları tespit edilmiştir. Hekimler daha çok sözel şiddete maruz kalmışlardır. Ayrıca fiziksel şiddet olaylarında acil servis lokalizasyonu olma oranı sözel şiddet olaylarına göre yüksek olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel anlamlı tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel şiddet, sözel şiddet, beyaz kod, acil servis
Atıf yapmak için : Avci A, Ozer MR, Ay ME. Is Being an Emergency Service Professional a Risk Factor For Violence in Healthcare? Selcuk Med J 2024;40(1): 39-44
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Acil Servis Çalışanı Olmak Sağlıkta Şiddet İçin Bir Risk Faktörü Müdür?
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 09.12.2023, Kabul Tarihi : 01.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;