Yıl: 2000, Cilt: 16, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2000, Vol.: 16, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Aıds Konusundaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tahir Kemal Şahin, Fatih Kara, Onur Ural

Konya İl Merkezinde Akrabalık İlişkileri

İshak Özkan, Nazmiye Kaya, Said Bodur, Rahmi Kucur

Rokuronyum Ve Cisatrakuryum'un Oluşturduğu Nöromüsküler Bloğun Karşılaştırılması

Aybars Tavlan, Alper Yosunkaya, Sema Tuncer, Ahmet Topal, Şeref Otelcioğlu

Solid Kitle Tanısında Ultrasonografi Ve Renkli Doppler Ultrasonografinin Mammografiye Katkısı

Mehmet Kılınç, Demet Kıreşi, Kemal Ödev, Saim Açıkgözoğlu

Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Değişik Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Birol Özkalp, Aydın Topçu

Akut Romatizmal Ateş (ara) Etyopatogenezinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü

Mehmet Emre Atabek, Bülent Oran, Fatih Gültekin, Sevim Karaaslan

Düşük Doğum Tartılı (sga) Bebekler Ve Sorunları

Erdal Yılmaz, Saadet Akarsu, Yaşar Doğan, M. Kaya Gürgöze, A. Denizmen Aygün

Mehmet Okka, Mehmet Kemal Gündüz

İç Şaşılıklarda Cerrahi Sonuca Etki Eden Faktörler

Ahmet Özkağnıcı, Nazmi Zengin, Mehmet Kemal Gündüz

Multiple Travma Orijinli Böbrek Yaralanmaları

Ali Acar, Kadir Karabacak, Mehmet Kılınç

Ventriküloperitoneal Şantların Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Şant Pompalama Testinin Etkinliği

Ahmet Önder Güney, Osman Acar, Mehmet Erkan Üstün

Diz Patolojilerinde Klinik Muayene Bulguları İle Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Mustafa Yel, M. Ulvi Üzümcü, Recep Memik, Erol Ertürk

Olgu sunumu

Tunç Cevat Öğün, Mustafa Yel, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

İndeksleme