Yıl: 2001, Cilt: 17, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2001, Vol.: 17, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Spontan Abortuslarda Kromozomal Düzensizliklerin Rolü

Hatice Gül Dursun, Ayşegül Zamani, Aynur Acar, Mehmet Cengiz Çolakoğlu

Prenatal Tanıda Konya Populasyonuna Ait Üçlü Tarama Testi Sonuçları

Mahmut Selman Yıldırım, Aynur Acar, Hüsamettin Vatansev, Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Mehmet Gürbilek

Canalis Opticus İle Foramen Caroticoclinoideum Arasındaki İlişkiye Morfometrik Açıdan Yaklaşım

Ahmet Kalaycıoğlu, Zeliha Kurtoğlu

Böbrek Proksimal Tübülusuna Deneysel Hipotiroidizimin Etkileri

Aysel Kükner, Jale Öner

Kronik Sinüzitli Olguların Sinüs Aspirasyon Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar

Ömür Ertuğrul, Bülent Baysal, Duygu Fındık, Kayhan Öztürk

Endotrakeal Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıta Remifentanilin Etkisi

Sema Tuncer, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli

Demir Eksikliği Anemisi Tespit Ettiğimiz Vakaların Klinik Değerlendirilmesi: 203 Vaka

Şamil Ecirli, Ali Borazan, Hakkı Polat

İnguinal Hernilerin Tedavisinde Gerilimsiz Preperitoneal Mesh Hernioplasti (geç Dönem Sonuçları)

Hüseyin Kan, Faruk Aksoy, Mustafa Şahin, Adnan Kaynak

Larenksin Kartilajinöz Tümörleri

Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Çağatay Han Ülkü, Hamdi Arbağ

Olgu sunumu
Melkersson-Rosenthal Sendromu

Ali Ulvi Uca, Zehra Akpınar, Orhan Demir

Plevranın Lokalize Solid Fibröz Tümörü

Olgun Kadir Arıbaş, Niyazi Görmüş Görmüş

Pollisizasyon, Tendon Grefti Ve Radial Önkol Flebi İle Her İki Elde Tek Seanslı Rekonstrüksiyon

Tunç Cevat Öğün, Mehmet Arazi, Recep Memik

Post-Travmatik Akciğer Psödokistleri

Olgun Kadir Arıbaş, Ganime Dilek Emlik, Niyazi Görmüş

İndeksleme