BRONŞEKTAZILI HASTALARDA BALGAM VE KANDAKI NÖTROFIL ELASTAZ, IL-1Β, IL-8 VE DESMOSIN DÜZEYLERININ BALGAM KÜLTÜRÜ SONUÇLARI ILE ILIŞKISI

CELALETTİN KORKMAZ, İBRAHİM KILINÇ, SONER DEMİRBAŞ, SAİT RAMAZAN GÜLBAY, Yaşar İncekara

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 189-197

Amaç: Çalışmamızda, bu hastalarda kan ve balgamda NE,  kanda IL-8, IL-1β ve desmosin düzeylerinin tanısal değerini ve semptomlarla, alevlenme sıklığıyla, etiyolojileriyle, radyolojik tutulum yaygınlığıyla, bronşektazi tipleriyle ilişkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Kasım 2020-Mart 2021 tarihleri arasında  Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran ve kliniğimizce takipli 18-90 yaş arası 46 bronşektazili hasta ve 45 kişilik kontrol grubu alındı. Bulgular: Kanda NE, IL-1β, desmosin hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Biyobelirteçlerin tanısal değeri için ROC analizi yapıldı. Kan NE için kesme değeri 12,70 ng/mL olduğunda duyarlılık %71,7, özgüllük %77,8, IL 1β için kesme değeri 2,935 pg/mL, duyarlılık %73,9, özgüllük ise %73,9 olarak belirlendi. %71,1, desmozin için eşik değeri 0,505 ng/mL, duyarlılığı %67,4 ve özgüllüğü %62,2 idi. Sonuç: Çalışmamızda bronşektazili hastalarda kanda NE, IL-1β ve desmosinin ve balgamda NE'nin önemli inflamatuar belirteçler olduğu, önemli tanısal değere sahip olduğu ve takip parametrelerinin önemli bir bileşeni olabileceği belirlendi. bu parametreler alevlenmelerin sıklığı ile önemli ölçüde ilişkilidir.        

Atıf yapmak için : Incekara Y, Korkmaz C, Kilinc I, GulbaySR, Demirbas S. The Relationship Between Neutrophil Elastase, Il-1β, Il-8 and Desmosin Levels in Sputum and Blood with Sputum Culture Results in Bronchiectasia Patients . Selcuk Med J 2023;39(4): 189-197
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BRONŞEKTAZILI HASTALARDA BALGAM VE KANDAKI NÖTROFIL ELASTAZ, IL-1Β, IL-8 VE DESMOSIN DÜZEYLERININ BALGAM KÜLTÜRÜ SONUÇLARI ILE ILIŞKISI
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 25.11.2023, Kabul Tarihi : 25.11.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;