D VİTAMİNİ MİGREN VARLIĞI, TİPİ VE ŞİDDET İLE İLİŞKİLİ MİDİR?

MUSTAFA ALTAŞ, HASAN HÜSEYİN KIR, MUSTAFA KULAKSIZOĞLU, ZELİHA YARAR, HATİCE ÇALIŞKAN BURGUCU

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 122-127

Giriş: Migren dünya genelinde yaygın olarak görülen nörovasküler bir hastalıktır. Yapılan birkaç çalışmada D vitamin düzeyleri ile baş ağrısı şiddeti, tipleri arasında ilişki saptanmıştır. Biz de bu çalışmada birincil olarak migren hastaları ile sağlıklı kontroller arasında D Vitamin düzeyleri arasında fark olup olmadığını, ikincil olarak migren tipleri ve şiddeti ile D vitamini düzeyi arasında ilişki olup olmadığını araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışması Ocak 2021 - Temmuz 2022 tarihleri arasında ***** Üniversitesi ***** Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde gerçekleştirildi. Çalışmamıza 18 yaş üstü migren tanısı almış 204 hasta ve baş ağrısı olmayan 204 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. Migren tanısı uluslararası baş ağrısı derneği 3 kriterlerine göre nöroloji uzmanı tarafından koyuldu.

Bulgular: Migren grubunda ortalama D vitamin düzeyi 15.30±9.93 ng/dl, kontrol grubunda 14.62±7.93 ng/dl idi. Her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı(p=0.976). Vitamin D eksikliği ve yetersizliği açısından da migren hastaları ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı(p=0.365).

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre migren hastaları ile normal popülasyon D vitamini düzeyleri arasında fark bulamadık. Migren alt tipleri arasında da D vitamini düzeyleri arasında istatistiksel bir fark yoktu. Ayrıca migren şiddeti ve migren atak sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasında da ilişki saptanmadı. Çalışmamızın sonuçlarına göre D vitamini eksikliği prevalansının yüksekliği hem migren hastalarında hem de sağlıklı popülasyonda ortak sorun olarak gözükmekte olup bu konuda yapılacak geniş örnek sayılı randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Atıf yapmak için : Altas M, Yarar Z, Caliskan Burgucu H, Kir HH, Kulaksizoglu M. Is Vitamın D Associated with The Presence, Type and Severity of Migraine? Selcuk Med J 2023;39(3): 122-127
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
D VİTAMİNİ MİGREN VARLIĞI, TİPİ VE ŞİDDET İLE İLİŞKİLİ MİDİR?
, Vol. 39 (3)
Geliş Tarihi : 18.08.2023, Kabul Tarihi : 18.08.2023, Yayın Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;