GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI OLGULARDA IZOLE PEMBERSAL PROSEDÜRÜNÜN ERKEN VE ORTA DÖNEM RADYOLOJIK SONUÇLARI

Alim Can Baymurat, Ferid Abdulaliyev, Asım Ahmadov, Elşad Osmanlı, Nüsret Ök, Orkun Gül, Sacit Turanlı

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 16-21
ÖZ
Amaç: Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) olan hastalarda erken tanı ve erken tedavi önemlidir. Geç başvuran veya ihmal edilen hastalarda çeşitli osteotomi prosedürleri gerekebilir. Literatürde GKD cerrahisinde Pembersal osteotomi ile ilgili sınırlı sayıda makale bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı GKD'li 18 aylıktan büyük çocuklarda izole Pembersal osteotominin sonuçlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada 2014-2021 yılları arasında kliniğimizde GKD nedeniyle Pembersal osteotomi uygulanan hastaların sonuçları incelendi. Çalışmaya açık redüksiyon ile birlikte izole periasetabular Pembersal osteotomi uygulanan, en az 2 yıllık takibi olan ve yaşları 19 ile 36 ay arasında değişen 9 çocuk (7 kız, 2 erkek) dahil edildi. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası erken dönem, ameliyat sonrası 6. hafta ve son kontrol radyografileri değerlendirildi ve Wiberg'in orta kenar açısı (CEA), asetabular indeks (AI) ve Tönnis dereceleri not edildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 28.75 ay ve takip süresi 50.33 aydı. CEA ve AI ameliyattan sonra erken dönemde düzelme görüldü ve bu düzelme daha sonraki dönemlerde de devam ettiği görüldü. Tönnis evrelemesi tüm hastalarda ameliyattan sonra iyileşme gösterdi ve bu iyileşme de ameliyat sonrası erken dönemde ve 6. hafta kontrol grafilerde de devam etti. Ancak, son kontrol radyografilerinde 3 kalçada CEA<20º, AI>20º ve Tönnis evresi ≥2 idi ve bu üç kalça radyolojik kötü sonuç olarak değerlendirildi.
Sonuç: Bu çalışma, izole Pembersal osteotominin gelişimsel kalça displazisinin tedavisinde asetabular indeks ve diğer radyolojik parametrelerde iyileşme ile birlikte etkili ve güvenli bir seçenek olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, periasetabular osteotomi, Pembersal osteotomi, merkez kenar açısı, asetabular indeks
Atıf yapmak için : Baymurat AC, Abdulaliyev F, Ahmadov A, Osmanli E, Ok N, Gul O, Turanli S. Early and Mid-Term Radiological Results of Isolated Pembersal Procedure in Cases of Developmental Dislocation of The Hip. Selcuk Med J 2024;40(1): 16-21
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI OLGULARDA IZOLE PEMBERSAL PROSEDÜRÜNÜN ERKEN VE ORTA DÖNEM RADYOLOJIK SONUÇLARI
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 20.12.2023, Kabul Tarihi : 13.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;