İNSÜLİN BAĞIMLI DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA METABOLİK PARAMETRELER İLE VİTAMİN D SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜL BERİL ZENGER, BERAY SELVER EKLİOĞLU, MEHMET EMRE ATABEK

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 63-67
Öz
Amaç:
D vitamini hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalık riski ve glikoz/insülin metabolizmasında önemli bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı; tip 1 diyabetes mellituslu çocukların metabolik profilleri, aterojenik indeks ve kardiyovasküler hastalık riski ile serum vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya 307 tip 1 diyabetes mellituslu hasta dahil edildi. Antropometrik ve klinik ölçümler, biyokimyasal parametreler, aterojenik plazma indeksi (AIP) değerleri ve serum vitamin D düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 11.5 ±3.87 olan, 152’si (%49.5) kız, 155’i (%50.5) erkek olmak üzere 307 diyabet hastası dahil edildi. Hastalarımızın büyük çoğunluğunda Vitamin D eksikliği (%77.5; (n=193)) tespit edildi. Vitamin D düzeyi düşük hastaların günlük ortalama insülin dozu 0.91±0.31 U/kg/gün; ortalama hemoglobin A1C (HbA1C) seviyesi %11.77; vitamin D düzeyi normal olanlarda ise ortalama insülin dozu 0.94±0.28 U/kg/gün; HbA1C seviyesi %12.19 olarak bulundu (p> 0.05). Kızlarda ortalama aterojenik plazma indeksi düzeyi 0.28±0.33 iken; erkeklerde 0.25±0.31 idi (p > 0.05). Vitamin D eksikliği olan vakaların aterojenik plazma indeksi ortalaması 0.29±0.31 iken, vitamin D eksikliği olmayanlarda aterojenik plazma indeksi ortalaması ise 0.13±0.28 olarak bulundu (p< 0.001).
Sonuç: Aterojenik plazma indeksi; vitamin D eksikliği olan hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; Vitamin D düşüklüğü ve aterojenik plazma indeksi yüksekliği kardiyovasküler komplikasyonları öngörmede önemli belirteçlerdir. Tip 1 diyabetes mellituslu çocuklarda bu parametrelerin yakın takibinin uzun dönem morbiditeyi önlemede yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabetes Mellitus, Aterojenik İndeks, D Vitamini
Atıf yapmak için : Zenger GB, Eklioglu BS, Atabek ME, Kurban S. Evaluation of The Relationship Between Metabolic Parameters, and Vitamin D Levels in Children with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. Selcuk Med J 2024;40(2): 63-67
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNSÜLİN BAĞIMLI DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA METABOLİK PARAMETRELER İLE VİTAMİN D SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 01.02.2024, Kabul Tarihi : 10.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;