Jinekomastide Geniş Alanda Ultrasonik Liposuction: Cerrahi olarak Gland Çıkarmadan Alternatif Yaklaşım

Atilla Adnan Eyüboğlu, Tonguc Mustafa Isken

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
ÖZ
Amaç: Göğüs duvarı üzerinde yapılan cilt ve gland çıkarma işlemler genellikle hastaların tolere etmesi zor olan belirgin izlere sebep olabilmektedir. Cerrahi olarak gland çıkarmadan geniş alanda ultrasonik liposuction yaklaşımını tanımlamaktır. Ayrıca yöntemin komplikasyonları azaltma ve kozmetik sonuçları iyileştirme konusundaki etkinliğini araştırdık. 
Gereçler ve Yöntem: Rohrich II ve III evre jinekomasti hastalar cilt kalitesine göre değerlendirildi. Kriterleri karşılayan 46 hastaya Şubat 2021 ile Nisan 2023 tarihleri arasında kıdemli yazar tarafınca ultrasonic liposuction uygulandı. Bu hastalar, standart liposuction ile birlikte periareolar mastopeksi ve gland eksizyonunu uygulanan 58 hasta ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: Çalışmada geniş alanda ultrasonik liposuction uygulanan hastaların %8.7'lik bir komplikasyon oranına sahip olduğunu bulundu. Toplam hastalardan sadece bir tanesinde seroma komplikasyonu yaşadı ve hastaların üçünde residual meme dokusu/pitoz gözlendi. Hastaların hiçbirinde revizyon cerrahisi gerekmedi. Buna karşılık, periareolar mastopeksi ve gland çıkarmayı içeren kontrol grubunun komplikasyon oranı daha yüksekti (%10.3). 
Sonuç: Yara kontraksiyonu için plastik cerrahinin temel prensiplerini kullandık. Yara iyileşme mekanizmalarını geniş bir yüzeye dağıtarak, göğüs duvarında belirgin bir iz oluşturmadan cerrahiye göre daha iyi kozmetik sonuçlar elde ettik.
Anahtar Kelimeler: Geniş Alanda Liposuction, Jinekomasti Cerrahisi, Meme Pitozu, Ultrasonik Liposuction, Vaser Liposuction
Atıf yapmak için : Eyuboglu AA, Isken MT. Extensive Ultrasonic Liposuction in Gynecomastia: An Alternative Approach without Surgical Gland Excision. Selcuk Med J 2024;40(1): 1-7
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Jinekomastide Geniş Alanda Ultrasonik Liposuction: Cerrahi olarak Gland Çıkarmadan Alternatif Yaklaşım
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 03.01.2024, Kabul Tarihi : 15.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;