Kemiğe metastaz yapan tümörlerin tek merkezli 13 yıllık retrospektif analizi

Gamze Erkılınç, Ayça Tan, Hakan Koray Tosyalı, Peyker Temiz

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 49-56
Öz
Amaç: Kemik, onkolojik hastalarda primer tümörün metastazının sık görüldüğü bir dokudur. Çalışmamızda histopatolojik olarak kemik metastazı saptanan hastaların klinik ve patolojik özelliklerini, sağ kalım durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntem: Patoloji anabilim dalımızda 2010-2023 yılları arasında kemikte metastatik tümör tanısı alan 107 hastaya ait materyallerin hematoksilen-eozin ve immünohistokimyasal boyalı preparatları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, sağ kalım, klinik sonuçları hastane kayıtlarından elde edildi. Primer odak, tümörün lokalizasyonu, tümörün histopatolojik özellikleri, hastaların sağ kalım durumu retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 107 hastanın yaşları 36 ile 84 arasında değişmekte olup; 61’i erkek, 46’ sı kadındı. Kemiğe en sık metastaz yapan tümör akciğer malignitesi (%32.7; n=35) olup onu meme malignitesinin (%22.4; n=24) takip ettiği izlendi. Hastaların % 35.5’inin (n=38)ilk tanısını metastaz ile aldığı tespit edildi. En çok femur kemiğine (%65.4) metastaz izlendi. Beş yıllık sağ kalım analizinde tükrük bezinin adenoid kistik karsinomunun metastazında sağkalımın en kısa (12 ay) olduğu, kolorektal, prostat ve tiroid tümörlerinde en uzun (60 ay) olduğu görüldü.
Sonuç: Kemikte en sık metastazın femurda görüldüğünü ve nadiren atipik bölgelerde de metastaz olabileceği, metastazın en sık adenokarsinom morfolojisinde olmakla birlikte karsinosarkom gibi farklı bir morfolojide de olabileceği saptandı. Hastaların bir kısmının ilk tanısını metastaz ile aldığı ve nadiren primer odağın belirlenemediği gözlendi. Tümör içeren kemik materyalleri değerlendirilirken, metastazların çok çeşitli lokalizasyon ve morfoloji ile karşımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kemik, metastaz, histopatoloji, malign tümör
Atıf yapmak için : Erkilinc G, Tan A, Tosyali HK, Temiz P. 13 Year Retrospective Analysis of Tumors Metastasizing to Bone. Selcuk Med J 2024;40(2): 49-56
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kemiğe metastaz yapan tümörlerin tek merkezli 13 yıllık retrospektif analizi
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 18.03.2024, Kabul Tarihi : 04.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;