Kronik Viral Hepatitlerde Modifiye Ishak Histolojik Aktivite İndeksinin Farklı Merkezlerde Eğitim Almış Patologlar Arasında Tekrarlanabilirliği

İlkay Çinar

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 178-182

ÖZET

AMAÇ:

Karaciğer biyopsisi kronik hepatitli hastalarda hepatik hasarın gösterilmesinde altın standarttır. Knodell tarafından ortaya atılan ve Ishak tarafından   modifiye  edilen  histolojik aktivite indeksi kronik hepatit değerlendirmesinde yaygın olarak  kullanılan skorlama sistemlerinden biridir. İdeal bir skorlama sistemi, tedavi planlaması ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinden güvenle kullanılabilmeli ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliği de yüksek olmalıdır. Bu çalışmada, kronik hepatitlerin histopatolojik değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Modifiye Ishak Histolojik  Aktivite İndeksi (MHAİ)’nin  farklı merkezlerde eğitim almış gözlemciler arası tekrarlanabilirliği  araştırılmıştır.

HASTALAR VE YÖNTEM:

 Bu çalışmaya 2020-2023 yılları arasında toplam 64 karaciğer iğne  biyopsisi dahil edildi. Biyopsi raporları elektronik arşivden elde edildi. Bu biyopsiler bölümümüzde çalışan ve farklı merkezlerden uzmanlık eğitimi almış yedi patolog tarafından rapor edilmişti. Olgulara ait  hematoksilen-eozin, gümüş ve trikrom ile boyanmış kesitler arşivden alınarak  araştırmacı (İÇ) tarafindan ışık mikroskopunda tekrar değerlendirildi ve MHAİ’ne göre tekrar skorlandı. Veriler daha önce düzenlenmiş rapordaki değerler ile karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 21.0 programı kullanılarak Cohen’in kappa istatistiği uygulandı.

BULGULAR:

İstatistiksel değerlendirmede tüm olgular dikkate alındığında kappa değeri; MAI derece için 0.02(slight ), evre için  0.38(fair) bulundu. Araştırmacının diğer patologlar ile uyumu ayrı ayrı değerlendirildiğinde ; derecelendirmede kappa değerleri oldukça düşük olup uyumsuz bulundu. Evrede ise dereceye göre daha yüksek değerler( 0.12-0.49) olmakla birlikte uyum zayıf ve orta derece idi. Daha uzun süre birlikte çalışılan patolog  (P4)ile uyum daha yüksek (0.72) bulundu.  Derecelendirmede parametreler arasında en yüksek uyum portal inflamasyon değerlendirmesinde idi. En en zayıf uyum ise konfluent nekroz değerlendirmesinde görüldü.

SONUÇ:

Bulgularımız MHAI derecelendirmesinde gözlemciler arası uyum  düzeyinin düşük olduğunu ortaya çıkardı. Ancak  uzun vadeli işbirliği geçmişine sahip patologlar, devam eden bilgi alışverişinin önemini vurgulayarak daha yüksek düzeyde uyum gösterdiler. Bu çalışma, MHAİ puanlamasının tekrarlanabilirliğini artırmak için yorumlanması ve uygulanmasına yönelik standart bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Ayrıca, bilgisayar destekli görüntü analizi ve standartlaştırılmış histometrik ölçümlerin skorlama sistemleriyle entegrasyonu, kronik viral hepatitte hepatik histolojinin daha objektif ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilir.

Atıf yapmak için : Cinar I. Inter Observer Agreement of The Modified Ishak Histological Activity Index in Chronic Viral Hepatitis Among Pathologists Trained in Different Centers. Selcuk Med J 2023;39(4): 178-182
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kronik Viral Hepatitlerde Modifiye Ishak Histolojik Aktivite İndeksinin Farklı Merkezlerde Eğitim Almış Patologlar Arasında Tekrarlanabilirliği
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 25.09.2023, Kabul Tarihi : 25.09.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;