Metastatik veya Nüks Serviks Kanserli Hastalarda Bevacizumab Bazlı Tedavinin Etkinliği ve Güvenirliği: Gerçek yaşam Verisi

NIJAT KHANMAMMADOV, IZZET DOGAN, NECLA SİMAY OKAY, MUCAHIT UGAR, NARMINA OSMANOVA, Pınar Saip, ADNAN AYDINER

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 68-73
Öz
Amaç:
Bu çalışmanın amacı metastatik serviks kanseri (SK) tanısı konulan hastalarda bevacizumab (BEV ) bazlı tedavilerin güvenliğini ve etkinliğini, gerçek yaşam verileri baz alınarak değerlendirmektir. 
Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma, retrospektif gözlemsel bir analiz içermektedir. Çalışmaya Ocak 2012-Aralık 2022 tarihleri arasında Tıbbi Onkoloji bölümünde BEV tedavisi alan metastatik SK tanılı hastalar dahil edilmiştir. 
Bulgular: Bu çalışmaya ortalama yaşı 51 (medyan: 21-78) ve tedavi sonrası ortalama takip süresi 16,6 ay olan 40 hasta dahil edildi. Yaygın metastatik bölgeler arasında %72,5 (n=29) lenf nodu, %55 (n=22) periton, %35 (n=14) akciğer, %22,5 (n=9) karaciğer ve %15 (n=6) kemik yer almaktadır. Tedavi yanıtlarına ilişkin olarak hastaların %12,5'inde (n = 5) tam yanıt , %45'inde (n = 18) kısmi yanıt , %17,5'inde (n = 7) stabil yanıt, %25'inde ise (n = 10) progresyon saptandı. Medyan progresyonsuz sağkalım 8,5 ay (%(95% CI: 6.838 – 10.295) ve genel sağkalım ise 16,3 ay (95% CI: 11.305 – 21.362) olarak bulundu. Kemik metastazı varlığı (p=0,024) ve obezite (p=0,020) sağkalım sonuçlarını etkileyen istatistiksel olarak anlamlı faktörlerdir. Yaş, patoloji alt grupları, metastatik bölge sayısı, tümör gradı, başlangıç evresi, tedavi öncesi cerrahi ve radyoterapi, ve BEV ile  eşzamanlı uygulanan sitotoksik ajan türü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak genel sağkalım sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0.05). 
Sonuç: Metastatik SK tanılı hastaların prognozu kötüdür. BEV'in kemoterapi ajanlarıyla kombinasyonları bu hasta grubunun tedavisinde etkili ve güvenlidir.
Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, bevacizumab, kemoterapi
Atıf yapmak için : Khanmammadov N, Dogan I, Okay NS, Ugar M, Osmanova N, Saip P, Aydiner A. Efficacy of Bevacizumab-Based Terapy in Patient With Metastatic or Recurrent  Cervical Cancer: Real Life Data. Selcuk Med J 2024;40(2): 68-73
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Metastatik veya Nüks Serviks Kanserli Hastalarda Bevacizumab Bazlı Tedavinin Etkinliği ve Güvenirliği: Gerçek yaşam Verisi
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 30.04.2024, Kabul Tarihi : 13.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;