Omuz Ağrısı Olan Hastalarda Supraspinatus Kas Kalınlığı, Akromiohumeral Mesafe ve Korakohumeral Mesafenin Manyetik Rezonans Görüntüleme Ölçümlerinin Değerlendiriciler İçi ve Değerlendiriciler Arası Güvenilirliği

FATİH BAĞCIER, Mustafa Turgut Yildizgoren, Burak Tayyip Dede, Muhammed Oğuz, Berat Bulut, Ebru Aytekin

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-38
ÖZ
Amaç: Bu çalışmada omuz ağrısında supraspinatus kas kalınlığı (SKK), akromiohumeral mesafe (AHM) ve korakohumeral mesafenin (KHM) değerlendirici içi ve değerlendiriciler arası güvenilirlik katsayılarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Gereçler ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma Ocak 2023 ile Ocak 2024 tarihleri arasında tek merkezde gerçekleştirildi. Çalışmaya omuz ağrısı olan 80 hasta dahil edildi. Supraspinatus kas kalınlığı, akromiohumeral mesafe ve korakohumeral mesafe, bir hafta arayla iki gözlemci tarafından elde edildi. Sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), minimum tespit edilebilir değişiklik ve standart ölçüm hatası hesaplandı. 
Bulgular: Koronal kesitlerde değerlendirilen AHM değerlendirici içi güvenilirlik sonuçları mükemmeldi (Değerlendirici 1, ICC=0,96; %95 GA, 0,94-0,97; Değerlendirici 2 ICC=0,75; %95 GA, 0,61-0,84). Sagital kesitlerde değerlendirilen AHM değerlendirici içi güvenilirlik sonuçları mükemmeldi (Değerlendirici 1, ICC=0,94; %95 GA; 0,91-0,96; Değerlendirici 2 ICC=0,77; %95 GA, 0,64-0,85). Koronal kesitler kullanılarak ölçülen KHM sonuçları iyiydi (Değerlendirici 1, ICC=0,85; %95 GA, 0,76-0,90; Değerlendirici 2 ICC=0,82; %95 GA, 0,71-0,88). Koronal kesitler kullanılarak ölçülen SKK ölçüm sonuçları mükemmeldi (Değerlendirici 1, ICC=0,98; CI, 0,98-0,99; Değerlendirici 2, ICC=0,89; %95 CI, 0,82-0,93). Değerlendiriciler arası güvenilirlik değerleri AHM-Koronal (ICC= 0,75; %95 GA, 0,61-0,84) ve AHM-Sagital için  (ICC=0,86; %95 GA, 0,79-0,91) iyi,  koronal kesitlerde değerlendirilen KHM ölçümleri için orta (ICC=0,74; %95 GA, 0,58-0,83) ve koronal kesitlerde değerlendirilen SKK için mükemmeldi (ICC=0,92; %95 GA, 0,87-0,95).
Sonuç: Bu bulgular, supraspinatus kas kalınlığı, akromiohumeral mesafe ve korakohumeral mesafenin manyetik rezonans görüntüleme ölçümlerinin omuz ağrısı olan hastaların klinik değerlendirmesinde güvenilir ve tutarlı olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, omuz ölçümü, manyetik rezonans görüntüleme
Atıf yapmak için : Dede BT, Oguz M, Bulut B, Bagcier F, Yıldızgoren MT, Aytekin E. Intra- and Inter-Rater Reliability of Magnetic Resonance Imaging Measurements of Supraspinatus Muscle Thickness, Acromiohumeral Distance, and Coracohumeral Distance in Patients With Shoulder Pain. Selcuk Med J 2024;40(1): 34-38
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Omuz Ağrısı Olan Hastalarda Supraspinatus Kas Kalınlığı, Akromiohumeral Mesafe ve Korakohumeral Mesafenin Manyetik Rezonans Görüntüleme Ölçümlerinin Değerlendiriciler İçi ve Değerlendiriciler Arası Güvenilirliği
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 13.01.2024, Kabul Tarihi : 20.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;