Osteokondrom vakalarında hasta yönetimi ve cerrahi sonuçlarımız

ALİEKBER YAPAR, Ismail Burak Atalay, Mehmet Akif ŞİMŞEK, Hüseyin Selçuk, Bedii Şafak Güngör

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 157-163

Amaç: Bu çalışmanın amacı üçüncü basamak bir onkoloji merkezinde cerrahi tedavi uygulanmış osteokondrom tanılı 121 hastanın demografik verilerini, tümörlerin tanı ve tedavi yöntemini ve cerrahi sonrası klinik sonuçlarını sunmaktır.

Yöntem ve Gereçler: 2009-2019 tarihleri arasında osteokondrom tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan 18-65 yaş arasında olan ve en az 1 yıl takip süresi olan 121 hasta retrospektif olarak incelenerek dahil edildi. Tümör boyutu ve kıkırdak kep kalınlığının herediter tümörü soliter tümörden ayırt etmek için anlamlı cutoff değerlere sahip olup olmadığı ROC analizi ile incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31.7±12,9 yıldı ve %57’si erkektir. Hastaların tümör boyutu ortalaması 43,4 mm ve kıkırdak kep kalınlığı ortalaması 7,1 mm olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, çalışmada incelenen hastaların %16,5'inde herediter osteokondrom tanısı, %1,7'sinde ise malign transformasyon sonucu kondrosarkom tespit edilmiştir. Herediter osteokondrom tanısı almış hastaların tümör boyutu ve kıkırdak kep kalınlığı soliter hastalardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Tümör boyutu ve kıkırdak kep kalınlığı, herediter tümörleri soliter tümörlerden ayırt etmede kullanılabilecek önemli göstergeler olarak tespit edilmiştir. ROC analizi sonucu kıkırdak kep kalınlığı için kesme değeri 7,5 mm, tümör boyutu için kesme değeri 49 mm olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Osteokondrom tedavisi genellikle cerrahi müdahale ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve cerrahi sonrası komplikasyonlar nadirdir. Bu çalışma, osteokondrom hastalarının tedavi ve takibinde klinik kararları desteklemek için önemli bilgiler sağlamaktadır

Atıf yapmak için : Simsek MA, Yapar A, Atalay IB, Selcuk H, Gungor BS. Patient Management And Surgical Results In Osteocondroma Cases. Selcuk Med J 2023;39(4): 157-163
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Osteokondrom vakalarında hasta yönetimi ve cerrahi sonuçlarımız
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 22.11.2023, Kabul Tarihi : 22.11.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;