PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTALARIN NÖTRALİZAN ANTİKOR DÜZEYLERİNİN PROSPEKTİF İZLEMİ VE SONUÇLARI

Z Gürel, İBRAHİM ERAYMAN, RUKİYYE BULUT, BAHAR KANDEMİR, BAHADIR FEYZİOĞLU, ESMA KEPENEK KURT

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 74-81
Öz
Amaç:
COVID-19 küresel çapta salgına neden olmuştur. İnfeksiyon kontrolü, tekrarlayan infeksiyonların önlenmesi ve aşı çalışmalarında salgısal bağışık yanıtın aydınlatılması yol göstericidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18 yaşından büyük, gebelik ve antikor cevabını etkileyen bağışıklık sistemi baskılanmış ek hastalığı olmayan, SARS-CoV-2 PCR testi pozitif 100 hasta dahil edildi. Hastalardan 7, 15 ve 30.günlerle, 3. ve 6. aylarda kan numunesi alınarak nötralizan IgM ve IgG antikor düzeyleri hem pozitif veya negatif olarak hem de kantitatif olarak kaydedildi.
Bulgular: Olguların nötralizan IgM ve IgG antikorları sırasıyla 3. ayda % 65 ve % 94; 6. ayda % 35 ve %100  pozitif olarak bulundu. Halsizlik, öksürük, nefes darlığı, ishal semptomları olan hastalarda, göğüs tomografisinde akciğerde tutulumu olanlarda antikor düzeyleri daha yüksek oranlarda bulundu. Lenfosit sayısı, C-Reaktif Protein, prokalsitonin düzeyleri ile antikor düzeyleri arasında pozitif yönde korelasyon görüldü
Sonuç: COVID-19 geçiren hastalarda büyük oranda nötralizan antikorların oluştuğu ve 6 ay boyunca devamlılık gösterdiği tespit edildi. Bu bulgular, SARS-CoV-2 infeksiyonuna karşı oluşan immunolojik yanıtın anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve uzun vadeli bağışıklık ile aşı stratejileri üzerinde etkileri olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Antikor düzeyi, COVID-19, Nötralizan antikor
Atıf yapmak için : Gurel Z, Erayman I, Bulut R, Kandemir B, Feyzioglu B, Kepenek Kurt E. Prospective Follow-Up and Results of Neutralizing Antibody Levels of Patients During The Pandemic Period. Selcuk Med J 2024;40(2): 74-81
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTALARIN NÖTRALİZAN ANTİKOR DÜZEYLERİNİN PROSPEKTİF İZLEMİ VE SONUÇLARI
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 15.02.2024, Kabul Tarihi : 08.05.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;