Papiller Tiroid Kanserlerinde Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde BrafV600E Pozitifliğinin Nüks ve Kötü Prognozla İlişkisi

SELMAN ALKAN, FARUK AKSOY, ARSLAN HASAN KOCAMAZ, MUSTAFA ŞENTÜRK, Alper Varman, SIDIKA FINDIK, MAHMUT SELMAN YILDIRIM, ÖMER KİŞİ, CELALETTİN VATANSEV

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 57-62
Öz
Amaç: Tiroid maligniteleri epitelyal ve non-epitelyal olmak üzere iki ana gruptan oluşmaktadır. Epitelyal olanlar; papiller, folliküler ve anaplastik karsinomlardır. Non-epitelyal olan ise medüller karsinomlardır. Papiller tiroid kanseri (PTK) tüm tiroid maligniteleri içerisinde %80'lik bir kısmı oluşturmaktadır ve bu maligniteler içerisinde tedaviye en iyi yanıt alınanlardan birisidir. Papiller tiroid kanseri gelişiminde tümörogenezisin moleküler genetiğinde A-Raf, B-Raf (BRAFV600E) ve C-Raf olmak üzere 3 farklı Raf kinaz mevcuttur. Çalışmamızda papiller tiroid kanserlerinde cerrahi sonrası oluşan nükslerde BRAFV600E pozitifliğinin nüks açısından prognostik faktörlerle ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Papiller tiroid kanseri nedeni ile daha önce ameliyat edilmiş ve nüks gelişmiş olan hastaların ameliyat öncesi yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi preparatları temin edildi. Bu preparatlar üzerinden kanserli bölge işaretlendi ve işaretli alanlardaki hücrelerden DNA izole edildi. İzole edilen DNA üzerinde pyrosequence dizi analizi yöntemi ile BRAFV600E mutasyonu varlığı araştırıldı. Hastaların papiller tiroid kanserinde nüks açısından diğer prognostik kriterleri de kayıt altına alınarak BRAFV600E mutasyonu ile ilişkileri istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Papiller tiroid kanserlerinde nüks nedeni ile ameliyat edilen hastalarda tüm çalışma grubunda BRAFV600E pozitifliği oranı %70,8 olarak bulunmuştur. Ayrıca kapsül invazyonu, yumuşak doku invazyonu, evresi, nüks zamanı ve lenf nodu metastazı ile BRAFV600E mutasyonu arasında pozitif korelasyon gösterilmiştir.
Sonuç: BRAFV600E mutasyonu ile papiller tiroid kanserlerindeki bazı kötü prognostik kriterler arasında pozitif ilişki gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tiroid, İnce iğne biyopsi, Papiller, Kötü Prognoz, BRAFV600E, Sitoloji
Atıf yapmak için : Alkan S, Aksoy F, Kocamaz AH, Senturk M, Varman A, Findik S, Yildirim MS, Kisi O, Vatansev C. Correlation Between BRAFV600E Positivity and Recurrence and Poor Prognosis in Preoperative Fine Needle Aspiration Biopsy of Papillary Thyroid Carcinoma. Selcuk Med J 2024;40(2): 57-62
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Papiller Tiroid Kanserlerinde Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde BrafV600E Pozitifliğinin Nüks ve Kötü Prognozla İlişkisi
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 19.01.2024, Kabul Tarihi : 06.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;