SERTRALİN, ENDOTEL HASARLI AORTTA KONTRAKSİYONU ETKİLER Mİ?

Z IŞIK SOLAK GÖRMÜŞ, Cahit Burkay Eker, HATİCE SOLAK, RAVİYE ÖZEN KOCA, FAİK ÖZDENGÜL

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 8-15
ÖZ
Amaç: Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitorü (SSRI) grubu antidepresanlar kalp hastalarında sık kullanılmaktadır. Çalışmada sertralinin (SE) aort kontraksiyonu üzerine etkilerini sağlıklı/hasarlı sıçan aortu üzerinde araştırmayı amaçladık. 
Gereçler ve Yöntem: 24 Wistar albino rat ile grup1-aort-sağlam endotel, grup2-aort-hasarlı endotel oluşturuldu. İzole edilen aort dokuları organ banyolarına yerleştirildi. Aort halkalarının izometrik gerilimindeki değişiklikler kaydedildi. Fenilefrin (PE 10-6M) uygulanması sonrası her iki grupta kasılmalar kaydedildi. Sonrasında grup1'e kümülatif SE 50 mg, (10-9-10-4M) verildi. Grup2'de aort endotel hasarı kontrolü için asetilkolin (Ach 10-6M) uygulanıp bir saat süreyle dokular yıkandı, ikinci doz PE, ardından kümülatif olarak SE verildi (10-9-10-4M), kasılmalar kaydedildi.
Bulgular: Grup1'e kümülatif SE (10-9-10-4M) verildikten sonra ilk üç sertralin dozunda (10-9,10-8,10-7) spontan kasılmalarda belirgin inhibisyon saptandı (p<0.05), kalan sertralin dozlarında kasılma inhibisyonu devam etti. SE 10-6,-5,-4,10-9,-8,-7 kıyaslandığında kontraksiyonlarda inhibisyon oluştu (p<0.005). Grup2'de ikinci PE kasılmalarının inhibisyonu sertralin dozlarından sonra da devam etti, ancak grup1'e göre inhibisyon daha az gözlendi (p<0.05).
Sonuç: SE sıçan izole aortunda PE kaynaklı düz kas kontraksiyonunu inhibe etmiştir. Endotel hasarlı aortta PE kaynaklı düz kas kontraksiyonları daha yavaş inhibe olmuştur. Hasar sonucunda aortta NO salınımı ve NO’ya bağlı vazodilatasyonun azaldığı düşünülmektedir. Sertralinin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerinin daha net anlaşılabilmesi ileri araştırmalarla mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aort, endotel, sertralin, kontraksiyon, vazorelaksasyon
Atıf yapmak için : Solak Gormus ZI, Eker CB, Solak H, Ozen Koca R, Ozdengul F. Does Sertraline Affect Contraction in Endothelium Damaged Aorta? Selcuk Med J 2024;40(1): 8-15
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SERTRALİN, ENDOTEL HASARLI AORTTA KONTRAKSİYONU ETKİLER Mİ?
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 23.11.2023, Kabul Tarihi : 10.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;