Sjogren Sendromunda Hematolojik Tutulum ve Tutulumun Tükrük Bezi Biyopsisi ile İlişkisi

SIDIKA FINDIK, PEMBE OLTULU, MUSTAFA ÇAĞRI ERGÜN, RECEP TUNÇ, Okancan Yılmaz, Emine Büyükboz, Büşra Gökçe, Yusuf Cihat Türkmenoğlu

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 183-188

Amaç: Sjögren sendromu (SS), gözyaşı ve tükürük bezi iltihabı ile karakterize, bunun sonucunda gözlerde ve ağızda kuruluk ile karakterize kronik, multisistemik otoimmün hastalıktır. SS hematolojik tutulum da dahil çok farklı ekstraglandüler tutulumlar yapabilmektedir. Çalışmamızın amacı SS hastalarında hematolojik tutulumun hücresel tiplerini incelemek ve hücresel tutulum ile patolojik veri olan Fokus skoru (FS) ve Mason Chisholm Skoru (MS) ile ilişkisini değerlendirilmektir.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 01.03.2021 ile 01.12.2021 tarihleri arasında başvuran 101 SS olan hasta ve 91 kontrol grubu alınmıştır. Bu çalışmaya dahil edilen tüm SS hastalarına yeni tanı konmuştur ve daha önce SS için herhangi bir tedavi almamıştır. Hastaların tanı anındaki hemogram ve yapılan tükrük bezi biyopsileri kayıt edilmiştir. Hemogram bozukluğuna neden olabilecek ek hastalıklara sahip hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Çalışma yerel etik kurul tarafından onaylandı.

Bulgular: Hastaların hemogram tablosuna bakıldığı zaman hem monositer hem lenfositer seri hücrelerinin azalma eğiliminde olduğu görülmüştür. Bunlardan nötrofil, monosit ve platelet değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşük çıkmış (p=0.000, p=0.002, p=0.016); lenfosit ve hemoglobin değerleri kontrol grubuna göre düşük olsa da istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (p=0.053, p=0.685). Korelasyon analizine bakıldığında ise hem FS hemde MS’unun nötrofil (r=-0.329, p<0.01), lenfosit (r=-0.264, p<0.01), monosit (r=-0.306, p<0.01) ve platelet (r=-0.220, p<0.01) değerleri ile negatif korele olduğu bulunmuştur.

Sonuç: SS hemogramda sitopeniler yapabilmektedir ve nötropeni, anemi ve trombositopeni tükrük bezi biyopsisinde bakılan FS ve MS ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu yüzden tanı anında yüksek grade tutulumu olan hastalarda klinisyenler tarafından hematolojik tutulum açısından dikkatli olunmalı, hastalar tanı için sınıflandırma kriterlerini sağlasa dahi minör tükrük bezi biyopsisi yapılmalıdır.

Atıf yapmak için : Ergun MC, Yilmaz O, Buyukboz E, Gokce B, Turkmenoglu YC, Oltulu P, Findik S, Tunc R. Hematological Involvement in Sjögren's Syndrome and The Relationship of Involvement with Salivary Gland Biopsy. Selcuk Med J 2023;39(4): 183-188
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sjogren Sendromunda Hematolojik Tutulum ve Tutulumun Tükrük Bezi Biyopsisi ile İlişkisi
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 22.09.2023, Kabul Tarihi : 22.09.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;