Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probiyotikler Hakkındaki Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

NAZAN KARAOGLU, FATMA Fatma Gökşin Ci̇han, NUR DEMİRBAŞ, RUHUŞEN KUTLU

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 22-28
ÖZ
Amaç: Probiyotikler pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde kanıtlanmış yararları olan nispeten yan etkileri az olan doğal ürünlerdir. Çalışmanın amacı, tıp öğrencilerinin probiyotikler hakkında bilgi, tutum ve kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. 
Gereçler ve Yöntem: Bu tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini bir tıp fakültesinin 2019-2020 eğitim dönemi son sınıf öğrencileri oluşturdu. Katılımcılara çalışma hakkında ön bilgi verilip, sözlü onamları alındı. Çalışmaya katılacak öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgiler, probiyotik besin tüketimi ve probiyotikler hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendiren literatür doğrultusunda hazırlanan bir anket formu uygulandı. 
Bulgular: Çalışmaya katılan 229 öğrencinin (%78,4) yaş ortalaması 24,24±1,61 yıl olup %58,1’i kadındı. Öğrencilerin %92,6’sı probiyotik terimini, %44,1’i probiyotikli besinlerin içerdiği mikroorganizmaları bildiğini belirtti. Katılımcıların %54,2’si probiyotik içerikli besinleri kullanmıyordu. Probiyotik besin tüketimini etkileyen en sık sebepler “sindirim sistemine faydaları” (%42,4) ve “bağışıklık sistemini güçlendirmesi” (%26,6) iken probiyotik tüketmeme nedeninin “ihtiyaç duymamak” olduğu tespit edildi. Öğrencilerin %51,5’i probiyotik tüketimini çevrelerine ve hastalarına önerdiklerini ve en sık öneri nedeninin kabızlık şikayeti (%73,4) olduğunu ifade ettiler. Katılımcıların probiyotik bilgi düzeyi ortalama puanı 52,41±8,70 (20-76) olarak bulundu. Erkek öğrencilerin bilgi düzeyi (51,34±9,05) ile kadın öğrencilerin bilgi düzeyleri (53,26±8,38) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,101). Probiyotikleri sık kullananların bilgi düzeyi (57,03±13,22) hiç kullanmayanlara (46,11±6,80) göre daha yüksek tespit edildi (p<0,001). 
Sonuç: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyleri, kendi tüketimleri ve hastalarına önerme tutumları orta düzeyde bulundu. Sağlıklı veya hasta bireylerin doğru probiyotikli gıdaları tüketmeleri, konu hakkında eğitim almış hekimlerin tavsiyeleri ile olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Tıp Öğrencisi, Bilgi, Tutum
Atıf yapmak için : Cihan FG, Demirbas N, Karaoglu N, Kutlu R. Evaluation of Attitudes and Knowledge Levels of Medical Faculty Students about Probiotics. Selcuk Med J 2024;40(1): 22-28
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probiyotikler Hakkındaki Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 25.11.2023, Kabul Tarihi : 26.02.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;