Yaşlı erkek hastada atipik çok merkezli retikülohistiyositoz

RAİMUNDO GERONİMO SİLVA JR., Rafael Everton Assunção Ribeiro da Costa, Gustavo Hugo de Souza Faria, Maria Júlia Andrade Pereira Soares, Maria Clara Amorim Silva

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-48
ÖZ
Multisentrik retikülohistiyositoz (MRH), Langerhans dışı hücrelerin nadir görülen sistemik proliferatif granülomatöz bir hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı klinik pratikte sıklıkla yanlış teşhis edilen bir multisentrik retikülohistiyositoz olgusunu sunmaktır. 74 yaşında bir erkek, altı aydır süren, sabah tutukluğu, eklem şişliği ve üst ve alt ekstremite zayıflığının eşlik ettiği artralji şikayetiyle Aralık 2022'de Romatoloji ofisine başvurdu. Fizik muayenede proksimal interfalangeal eklemlerin dorsal yüzeyinde, burun tabanında ve sağ halluks lateral yüzeyinde papüller görüldü. Ayrıca sırtta hiperemi ve proksimal ve distal interfalangeal eklemlerde, bileklerde ve dizlerde ödem tespit edildi. Laboratuvar testlerinde ESR ve ANA'nın normal sınırlar içinde olduğu görüldü. Anti-Sm, Anti-RO, romatoid faktör, Anti-CCP, HIV ve HCV testleri negatifti. Göğüs BT taramasında sağ aksiller lenf düğümünde 2,7 cm boyutunda genişleme, ateromatöz aort ve alt lobda başka değişiklikler olmaksızın dağınık atelektazili çizgiler görüldü. Abdominal ultrasonografi’de prostat büyümesi tespit edildi. Deri biyopsisinde immünohistokimyasal olarak atipik asiner proliferasyon tanımlandı. Hematoksilen-eozin boyalı cilt biyopsisinde histopatolojik olarak (Ocak 2023) yoğun bir histiyositik infiltrasyon görüldü. Histiyositlerde "buzlu cam" görünümlü eozinofilik sitoplazma görüldü. İmmünohistokimyasal olarak, S100 ve CD34 için negatif, CD68 için pozitif bulundu. Son teşhis MRH olarak raporlandı. Hastaya ilaç tedavisi uygulandı. Sonuç olarak, romatoloji pratiğinde MRH'dekilere benzer şekilde romatizmal hastalıkların (örn. dermatomiyozit ve romatoid artrit) belirti ve bulgularıyla birlikte, cilt ve eklem değişikliklerini içeren klinik semptomlar beklenmektedir. Ancak MRH'de hastalığın ilerlemesi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Bu yüzden, nadir görülmesi nedeniyle bu olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Langerhans Dışı Hücreli Histiyositoz, Patoloji, Mutisentrik Retikülohistiyositoz, Romatolojik Hastalıklar,
Atıf yapmak için : Assunção Ribeiro da Costa RE, de Souza Faria GH, Andrade Pereira Soares MJ, Amorim Silva MC, da Silva Júnior RG. A Rare Case of Multicentric Reticulohistiocytosis in An Elderly Male Patient. Selcuk Med J 2024;40(1): 45-48
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yaşlı erkek hastada atipik çok merkezli retikülohistiyositoz
, Vol. 40 (1)
Geliş Tarihi : 16.02.2024, Kabul Tarihi : 16.03.2024, Yayın Tarihi : 25.03.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;