Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma ve Kronik Lenfositer Lösemili Hastalarda PD-1 / PD-L1 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi

Çiğdem Akkuş, SİNAN DEMİRCİOĞLU, Remzi Erten, Sinemis Çetin Dağlı, ALİ DOĞAN

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 82-87
Öz
Amaç:
Programlanmış ölüm 1 (PD-1) / PD-ligandı (PDL) yolu, T hücresi aracılı immün yanıtlarının düzenlenmesi için önemli bir kontrol noktasıdır. Kanserler ne yazık ki PD-1/ PD-L1 yolunun immünsüpresif etkilerinden de yararlanmaktadır. Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma (YBBHL) ve Kronik Lenfositer Lösemi (KLL)'de PD-1/ PD-L1’in önemi ile ilgili yeterli kanıt yoktur. Çalışmamızda YBBHL ve KLL’de PD-1/ PD-L1 ekspresyonun varlığını ve prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereçler ve Yöntem: Hematoloji Kliniğinde Ocak 2010 ile Eylül 2018 tarihleri arasında takip edilen 18-80 yaş arası 26 YBBHL hastası ve 27 KLL hastası çalışmaya dahil edildi. İmmunhistokimyasal boyama için Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arşivinde bulunan hastalara ait parafin blokları kullanıldı. YBBHL hastalarının lenf bezi biyopsi materyalleri ve KLL hastalarının kemik iliği biyopsi materyalleri değerlendirildi. PD-1 neoplastik olmayan dokularda boyandı ve PD-L1 neoplastik hücrelerde boyandı. Boyanma yüzdesi %5'in üzerinde olanlar pozitif kabul edildi.  
Bulgular: PD-1; YBBHL olgularının %65,4’ünde (n=17) pozitif, KLL olgularının %14,8’inde (n=4) pozitif saptandı. PD-L1; YBBHL olgularının %69,2’sinde (n=18) pozitif, KLL olgularının PD-L1 %3,7’sinde (n=1) pozitif saptandı. PD-1 ve PD-L1 ekspresyon ve boyanma sıklığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde YBBHL’da daha yüksek bulundu (p=<0.001). PD-L1’de YBBHL tanılı olgularda evreler arasında ekspresyon açısında anlamlı fark bulundu (P=0,004). 
Sonuç: Çalışmamızda YBBHL’de literatürden daha yüksek oranda PD-1/ PD-L1 ekspresyonu tespit edildi. KLL’de diğer çalışmalara göre daha düşük oranda PD-1/PD-L1ekspresyonu saptandı. PD-1/ PD-L1 ekspresyonun YBBHL’de KLL’den daha fazla olduğu gösterildi. 
Anahtar Kelimeler: Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma, Kronik Lenfositer Lösemi, PD-1, PD-L1.
Atıf yapmak için : Akkus C, Demircioglu S, Erten R, Cetin Dagli S, Dogan A. Evaluation of PD-1/PD-L1 Expressions in Patients with Diffuse Large B Cell Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia. Selcuk Med J 2024;40(2): 82-87
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma ve Kronik Lenfositer Lösemili Hastalarda PD-1 / PD-L1 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 13.02.2024, Kabul Tarihi : 08.05.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;