Trakeobronsıal Yabancı Cısım Aspırasyonları

Sami Ceran,Güven Sadi Sunam,Tahir Yüksek,Mehmet Yeniterzi,Simsen Avvuran,Cevat Özpınar,Ateş Duman,Hasan Solak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 237-239
Özeti 9,M ile 1994 yillart arasmda S.U.Ttp Fakiiltesi 11,1. rabesinde, yabanct cisim aspire eden 407 hasta tetlavi edilnnstir. Bunlarin 4017 bonkoskopi ile ,,,yakotonti uygulanarak tedavi edilmi§, 3 hastada olniumr. 266 hastada sag bronkustan, 114 Inistatla sol bronkustan, 27 hastada trakeadan .w.orAimkt.frpi uygulanarak yabanct cisim çıkarılmıştır.

 

Between 1988-1994, 407 foreign bodies were extracted from 401 patients at the bronchoscopy at the Department of Cardia-Thoracic Surgery of the University Hospital. 266 foreign bodies were ext-racted from right, and 114 from left bronchial tree, 27 from trachea. All foreign bodies were removed with forceps. In three cases, removal of the foreign body was carried out with thoracotomy, three cases foreign body was carried spontaneus treatment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Trakeobronsıal Yabancı Cısım Aspırasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme