Transnazal-Transseptal Hipofizektomi Sonrası Rinolojik Bulgular

Çağatay Han Ülkü,Ertuğ Özkal,Yavuz Uyar,Osman Acar

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 99-103
Özeti Hipofiz bezi tümörlerinin tedavisinde uygulanan pek çok cerrahi yaklaşım mevcuttur. Bunlar arasında trans- nazal- transseptal yaklaşım cerraha iyi bir görüş açısı sağlayıp, kısa sürede kitleye ulaşma imkanı vermektedir. Bu teknikle öpere edilen hastalar postoperatif dönemde rinolojik bulgular açısından değerlendirilmiştir. Elde edi­ len sonuçlar literatür ışığında irdelenerek, bu yaklaşımın hastalar için anatomik ve fonksiyonel açıdan kabul edi­ lebilir bir cerrahi teknik olduğu kanısına varılmıştır.

 

Presently there are many surgical approaches in the treatment of pituitary gland tumors. Among these, trans- nasal- transseptal approach gives the surgeon a good point of view and the opportunity the reach the tumor in a short time. The patient operated by these techniques have been evaluated from the point of rhinologial findings. By discustion the results in the light of literatüre, this approach has been found an acceptable surgical technique for the patient from the anatomic and functional point of view.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Çağatay Han Ülkü, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulka Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Transnazal-Transseptal Hipofizektomi Sonrası Rinolojik Bulgular, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme