Trizomi 13 Saptanan İki Olguda Fenotip/karyotip Uyumunun İncelenmesi

Sennur Demirel,Ayşegül Zamani,Tülin Çora,Hatice Gül Dursun,Aynur Acar

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 155-158
Özeti 13 numaralı kromozomun trizomisinden kay-naklanan Patau sendromu nadir görülen km-mozomal düzensizliklerden birisidir. Mevcut çalışmada, sitogenetik laboı-atuvarımızdan trizomi 13 tanısı alan iki olguda gözlenen fenotipik varyasyonlar ve karyotiple uyumu literatür ışığında gözden geçirilmiştir.

 

Trisomy 13 (Patau syndrome) is a rare chro-mosomal abnormality. In this study. we investigated phenotype variations and phenot>pelkaryotype cor-relation in two cases with trisomy 13 under the light of. literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sennur Demirel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Trizomi 13 Saptanan İki Olguda Fenotip/karyotip Uyumunun İncelenmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme