Troid Cerrahisinde Vokal Kord Paralizilernin Önemi

Erdinç Kanımtürk,M. Yalçın Özkaptan,Ş. Ali Tekalan

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 281-287
Özeti Son yıllarda rekürrent sinir ile tiroid gland ilişkisinin daha iyi anlaşılmasıyla tiroid ameliyatlarının komplikasyanu olarak ortaya çıkan vokal kord paralizileri oranında azalma olduğu gözlenmektedir. Ancak, rekürrent sinirin sıklıkla değişken bir anatomik seyir göstermesi, tiroid ameliyatı sırasında bu sinirin rutin identifikasyonu ,dolayısıyla tiroid cerrahının bu yeteneği edinmiş olmasını gerekli kılmaktadır. Konuya katkıda bulunabilmek için rekürrent sinirin cerrahi travmaya elverişli anatomide (..) ve önerilmiş indentifikasyon yöntemleri gözden geçirildi. Rekürrent sinir travmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik tahtalar ve önlemleri üzerinde duruldu.

 

In recent years, a better understanding of the relationship between the recurrent nerve and the thyroid gland has led to a decrease in the rate of vocal cord paralysis, which is a complication of thyroid surgeries. However, the frequently variable anatomical course of the recurrent nerve requires the routine identification of this nerve during thyroid surgery, so the thyroid surgeon must acquire this skill. In order to contribute to the subject, the anatomy suitable for surgical trauma (..) and recommended indentification methods of the recurrent nerve were reviewed. We focused on clinical boards and their precautions due to recurrent nerve trauma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Erdinç Kanımtürk, GATA Kulak Burun Boğaz Kliniği Direktörü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Troid Cerrahisinde Vokal Kord Paralizilernin Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme