Tuberkuloz Menenjıtte Bos Dolasım Bozukluklarının Sintigrafi Ile Gosterılmesı

Salih Hoşoğlu,Hilal Kaya,Celal Ayaz,Ahmet Tutuş

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 525-529
ÖzetiTüberküloz menenjit (TM) beyin zarlartnda olu§.- turdugu enflamasyonla Beyin Ornurilik Stvrst (BOS) dola§tmtnt bozabilmektedir. Bu patolojileri termek amactyla 12 TM hastasuida Tc 99 m DTPA intratekal yoldan verilerek BUS dolaproundaki tt-kantkitklar gosterildi. Hastalann Bilgisayarlt To-mografi (BT) bulgulanyla Radyoniikleid Vent-rikiilosistenzografi (RVSG) bulgulan karldaltirmalt olarak degerlendirildiginde sistentografik .vontemin dolapn bozuklug um' gostermede cok daha duyarlı oldugu sonucuna varıldı.

 

Tuberculous meningitis causes meningeal ad-hesion and obstruction in circulation of cerebra spi-nial fluid. In this prospective study to demonstrate this pathology with radionuclide ventriculocister-nograpy in 12 patients. Radionuclied ventriculocis-ternography with Tc 99 in DTPA was applied int-ratechal route. It was found communican hid-rocephalus in six patients, cisternal obstruction in four patients in levels of silvian fissure in four pa-tients were hidrocephaius, one patients intracranial nodules, one patient cerebral atrophy and one pa-tient subarachnoidal hemorragie. In comparison with computerized tomography, radionuclide vent-riculosisrerno graphy was very sensitive for vi-sualisation cerebrospinal fluid circulation problems.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salih Hoşoğlu, Tıp Fakültesi DicleÜniversitesi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tuberkuloz Menenjıtte Bos Dolasım Bozukluklarının Sintigrafi Ile Gosterılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol.10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco