TÜBERKÜLOZ VAKALARINDA BASiLLERiN ISONIAZID, STREPTOMYCIN, ETHABUTOL FE RIFAMPICINT DUYARLILIKLARI

BÜLENT BAYSAL, A. Zeki Şengil, Ahmet Saniç, Halil Özerol

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 34-37
15.3.1989-15.5.1989 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Rutin Tüberküloz Laboratuvarın'da yapılan rezistans duyarlılık testlerinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 834 adet tüberküloz basilinin streptomycin, ethambutol ve rifarnpicin'e duyarlılıkları Lowenstein-Jensen besiyerinde yapılmıştır. En yüksek direnç %66 oranında rifampicide karşı görülmüştür. Streptornycin'e %50, isoniazid'e %22, ethambutore %12 oranında direnç saptanmıştır. ikili ilaç kombinasyonlarında, ethambutol-Frifarnpicin To4 ?ü* direnç oranı ile en etkili bulunmuştur. Üçlü kombinasyonlarda isoniazid le birlikte rifarnpicin'e streptornycin ilave edildiğinde dirençlilik oranı %10 iken, ethambutol ilave edildiğinde bu oran %2'ye düşmüştür. Test edilen antititüberküloz ilaçların dörtlü kombinayonlarında da dirençlilik oranı %2 olarak tespit edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TÜBERKÜLOZ VAKALARINDA BASiLLERiN ISONIAZID, STREPTOMYCIN, ETHABUTOL FE RIFAMPICINT DUYARLILIKLARI
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;