Tüberküloz Vakalarında Basillerin Isonıazıd, Streptomycın, Ethabutol Fe Rıfampıcınt Duyarlılıkları

Bülent Baysal,A. Zeki Şengil,Ahmet Saniç,Halil Özerol

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 34-37
Özeti 15.3.1989-15.5.1989 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Rutin Tüberküloz Laboratuvarın'da yapılan rezistans duyarlılık testlerinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 834 adet tüberküloz basilinin streptomycin, ethambutol ve rifarnpicin'e duyarlılıkları Lowenstein-Jensen besiyerinde yapılmıştır. En yüksek direnç %66 oranında rifampicide karşı görülmüştür. Streptornycin'e %50, isoniazid'e %22, ethambutore %12 oranında direnç saptanmıştır. ikili ilaç kombinasyonlarında, ethambutol-Frifarnpicin To4 ?ü* direnç oranı ile en etkili bulunmuştur. Üçlü kombinasyonlarda isoniazid le birlikte rifarnpicin'e streptornycin ilave edildiğinde dirençlilik oranı %10 iken, ethambutol ilave edildiğinde bu oran %2'ye düşmüştür. Test edilen antititüberküloz ilaçların dörtlü kombinayonlarında da dirençlilik oranı %2 olarak tespit edilmiştir.

 

The results of antituberculosis sensitivity which tested in routin tuberculous laboratory of Mikrobiology and Clinical Microbiology Department of Medicine of Selçuk University between Lowenstein-Jensen medium is used for sensitivity ta isoniazid, ethambutol, rifampicin and streptomycin of 834 Mycobacterium tuberculosis. The hight resistance were seen, 66% rate, ta rifampicin. The resistance was found rales 50% to streptomycine, 22% to isoniazid, 12% ta ethambutol. The combination of two antibiotics ethambutol+rıfampicin the most effecl with 4% rate. The combination of three antibiotics, isoniazid rzfampicin with streptomycin was 10% resistance 1while with ethambutol was decrease to 2 %. The cornbination of four antibiotics alsa were found 2% resistance.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tüberküloz Vakalarında Basillerin Isonıazıd, Streptomycın, Ethabutol Fe Rıfampıcınt Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme