Turban İ6nest Aspırasyonu

Sami Ceran,Güven Sadi Sunam,Kazım Gürol Akyol,Ufuk Özergin,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 319-322
Özeti Ocak 1990 ile Aral& 1995 tarihleri arasinda S. U. Tip fakiiltesi Gages Ka1p Damar Cerrahisi kli-nigine 39 k4i boncuklu igne aspirasvonu nedenivie nitiracaat etmigir. Hastalarin tamanu bavan °hip, 11-20 grubu cogutiluku olugurmaktadir. Te,shis; anamnez ye cekilen PA Akciker grafisinde rad-voopak ignenin gorultnesivle kontilmujtur. 4 has-tada spontan atilim, 2 hastada gastrointestinal sis-tenze Klasik tedavi olarak rijit bronkoskopi uygulannusur. 5 hasta skopi + bron-koskopi teknigi ile komplikasyonsuz olarak tedavi edinilmiş, 4 hastaya da torakotomi uygulanmıştır.

 

Between January 1990 and December 1995, 39 patients applied to Thoracic and Cardiovascular-Surgery Department, Faculty of Medicine Selcuk University with the complain of turban pin's as-piration. All the patients were female and most of them were between 11 and 20 years age. Diagnosis dependent on anamnesis and posteroanterior chest x ray. Rigid bronchoscopy was performed except 6 pa-tients. 4 of them exhausted their foreign bodies spontaneously and in 2 of them foreign bodies was recognized to swallowed into gastrointestinal tract. Five patients were succesfUlly treated by rigid bronchoscopy together with fluoroscopy without complication.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Turban İ6nest Aspırasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme