Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller

Bayram Metin,Sami Ceran,Bayram Altuntaş,İsa Döngel

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 36-38
Özeti Perikardial kist ve divertiküller tüm mediastinal kitlelerin yaklaşık olarak %7’ lik bir kısmını oluştururlar. Perikardiyal kist ve divertiküller çoğunlukla sağ kardiyofrenik sinüste yer almakla birlikte, sol kardiyofrenik sinüs, superior mediasten, aortik ark seviyesi ve sol hilusda da yer alabilirler. Perikardiyal kist ve divertiküller birbirine yapı, lokalizasyon ve semptom olarak benzer lezyonlardır. Tanılarında radyografi, BT ve MRG’ nin demostratif önemi vardır. Biz burada üç olgu üzerinden mediastinal kistik lezyonların ayrıcı tanısında önemli yer tutan perikardiyal kist ve perikardiyal divertiküllerin semptom, tanı ve tedavi yönünden benzerliklerine ve farklılıklarına değinmek istedik.

 

Pericardial cysts and diverticula compose %7 of all mediastinal masses. Pericardial cysts and diverticula are generally present at right cardiophrenic sinus also within left cardiophrenic sinus, superıor mediastinum, aortic arch level and left hilum. Pericardial cysts and diverticula are lesions which resemble themselves in shape, localiaztion and symptoms. Radiography, CT and MRI has demonstrative importance in their diagnosis. We want to present similarities and differences of symptoms, diagnosis and treatment of pericardial cysts and diverticula which are important in differential diagnosis of mediastinal cystic lesions within these 3 cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bayram Metin, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 09.04.2013, Kabul Tarihi : 25.07.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme