Üniversite gençliğinde görülen kaygının giderilmesinde sporun etkisi

Mehibe Akandere

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 198-204
Araştırmada üniversite gençliğinde görülen kaygunn giderilmesinde sporun etkilerini araştırmak amaçlandı. Araştırma kapsamına Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini,' 7 farklı bölümünde okuyan spor ı.'apmayan 311 öğrenci alındı. Bunlara sürekli kaygı ölçeği (STAJ) uygulandı. Kaygı düzeyi yüksek 60 öğrenciden 30' zina sportif etkinlikler uy-gulandı. 30 öğrenci ise kontrol grubu olarak serbest bırakıldı. Her iki gruba araştırmanın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere (STAJ) uygulandı. Sonuçlar varvans analizleri ile sınandı. Cinsiyet değişkeni açısından kız öğrencilerin kaygı düzeyleri erkeklere oranla daha yüksek tespit edildi. Spor et-kinliklerinin her iki cinsin kaygı düzeylerinde düşme etkisi yaptığı gözlendi. Yaş değişkenine göre başlangıçta birbirine yakın kaygı düzeyi görüldü. Spor etkinliklerinin tüm yaş grupları kaygı düleylerini azalttığı bulundu. Bu azalma 1 9-20 yaş grubunda en yüksek düzeyde azalttığı bulundu. Branş değişkenine göre, spor etkinlikleri kayguun azaltılmasında etkin bir rol oynadığı saptandı. Bu etki müzik bı-anş öğrencilerinde en olumlu düzeyde oldu. Araştırmada spor etkinliklerinin üniversite gençliğinde görülen kaygınuı giderilmesinde çok etkin bir rol oynadığı bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Üniversite gençliğinde görülen kaygının giderilmesinde sporun etkisi
, Vol. 13 (3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;