Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi

Mehibe Akandere

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 198-204
Özeti Araştırmada üniversite gençliğinde görülen kaygunn giderilmesinde sporun etkilerini araştırmak amaçlandı. Araştırma kapsamına Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini,' 7 farklı bölümünde okuyan spor ı.'apmayan 311 öğrenci alındı. Bunlara sürekli kaygı ölçeği (STAJ) uygulandı. Kaygı düzeyi yüksek 60 öğrenciden 30' zina sportif etkinlikler uy-gulandı. 30 öğrenci ise kontrol grubu olarak serbest bırakıldı. Her iki gruba araştırmanın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere (STAJ) uygulandı. Sonuçlar varvans analizleri ile sınandı. Cinsiyet değişkeni açısından kız öğrencilerin kaygı düzeyleri erkeklere oranla daha yüksek tespit edildi. Spor et-kinliklerinin her iki cinsin kaygı düzeylerinde düşme etkisi yaptığı gözlendi. Yaş değişkenine göre başlangıçta birbirine yakın kaygı düzeyi görüldü. Spor etkinliklerinin tüm yaş grupları kaygı düleylerini azalttığı bulundu. Bu azalma 1 9-20 yaş grubunda en yüksek düzeyde azalttığı bulundu. Branş değişkenine göre, spor etkinlikleri kayguun azaltılmasında etkin bir rol oynadığı saptandı. Bu etki müzik bı-anş öğrencilerinde en olumlu düzeyde oldu. Araştırmada spor etkinliklerinin üniversite gençliğinde görülen kaygınuı giderilmesinde çok etkin bir rol oynadığı bulundu.

 

In this research the result of sport's effects has been aimed at eliminating the anxiety common among the university youth. 311 students who are not involyed with sporrs and studying in 7 different departmenrs of Education Faculty of Konya Selçuk • University have formed the examplification of the re-search. Anxiety Standart (STAJ} has always been used in the research. 30 students of 60 students they have high anxiety level were applied sporting ac-tivities. The otheı- 30 students served as control group. Pre-test middle test and past-test applied (STAJ) nn both the experimental group and the rant-rol group. Results vere estimated by varianse analy-se. As a result of this, the anxiety level offemale stu-dents has been found ta be higher when compared ta maks° fi-om the gender variahle point. It has been ohserved that sport activities have caused a der-rease in the anxiety level of both sexes. According ta the age variahle, a sindlaı- level of anxiety has been seen at the beginning. It has appeared that the sport activities have caused a decrease in all age ca-tegorier and anxiety levels. The decrease mentioned has its highest level in 19-20 age group.- According ta the field variahle, the sport activities have plaved an effective role in reducing anxiety. This ejfect has been at the most positive level on the students of music field. As a result of this research, it has been determined that sport activities have played a very significant role in eliminating the anxiety common among the university youth.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehibe Akandere, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor MYO
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme