Universıte Ogrencılerın Psıkıyatrık Sıkayet Ye Tanıları Uzerıne Retrospektıf Bır Çalısma

Ali Savaş Çilli,Nazmiye Kaya,Rahim Kucur

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 287-293
Özeti Bu calqmada Pskivatri klinigine, sekiz pia bir dorzeinde ba§mran iiniversite ög-rencilerinin poliklinik ye yatg kayttlan geriye diinfik olarak araotrildt. Ailesiyle kalanlartn daha az yattrildtklart (p< 0.001); yurtta kalanlarrn icinde krzlann anlanzli de-recede fazla oldugu bulundu (p<0.01). Ogrenciler en cok bedensel (% 37.08). anksiyete (% 33.08) ye uykuyla ilgili (% 25.2) .ikayetlerle ba§- yurdular. Erkeklerde akademiklikayetler (p< 0.01), saptantilt di4fince ye cinsel .ilcczyetler (p<0.05); laz-larda sinirlilik (p<0.05) ye bedensel cikayetler (p<0.01) istatistiksel olarak anlamli daha fazla bulundu. Ogrencilere en sik anksiyete bozuklugu (%30.15) ye depresif bozukluk (%17.38) tarrilart kondu. Er-keklerde psikotik bozukluk (p< 0.01); ktzlarda so-matoform bozukluk (p<0.01) ye uyurn bozukluklarr anlamli daha yfiksek bulundu (p<0.05).

 

In this study, college students polyclinic and cli-nic documents whom applied to S.U.T.F. Psychiatric Department during eight years period were exa-mined retrospectively. The ones living with their parents were less hos-pitalized (p<0.001); among dwellers at dormitory females were higher than males (p<0.01). Most common complaints were found as somatic (% 37.08), anxiety (%33.08), and sleep related complaints (%25.23). Academic (p<0.01), obsessive and sexual complaints were higher in females (p<0.05); nervousness (p<0.05) and somatic conp-laints were higher in males (p<0.01 ). Most common diagnosis were found as anxiety disorder (%30.15) and depressive disorders (%17.38). Psychosis was higher in males (p<0.01); somatoform disorder (p<0.01) and sleep disorders were higher in females (p<0.05).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Savaş Çilli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Universıte Ogrencılerın Psıkıyatrık Sıkayet Ye Tanıları Uzerıne Retrospektıf Bır Çalısma, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme