UNiVERSITE OGRENCILERIN PSIKIYATRIK SIKAYET YE TANILARI UZERINE RETROSPEKTIF BIR ÇALISMA

ALİ SAVAŞ ÇİLLİ, NAZMİYE KAYA, RAHİM KUCUR

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 287-293
Bu calqmada Pskivatri klinigine, sekiz pia bir dorzeinde ba§mran iiniversite ög-rencilerinin poliklinik ye yatg kayttlan geriye diinfik olarak araotrildt. Ailesiyle kalanlartn daha az yattrildtklart (p< 0.001); yurtta kalanlarrn icinde krzlann anlanzli de-recede fazla oldugu bulundu (p<0.01). Ogrenciler en cok bedensel (% 37.08). anksiyete (% 33.08) ye uykuyla ilgili (% 25.2) .ikayetlerle ba§- yurdular. Erkeklerde akademiklikayetler (p< 0.01), saptantilt di4fince ye cinsel .ilcczyetler (p<0.05); laz-larda sinirlilik (p<0.05) ye bedensel cikayetler (p<0.01) istatistiksel olarak anlamli daha fazla bulundu. Ogrencilere en sik anksiyete bozuklugu (%30.15) ye depresif bozukluk (%17.38) tarrilart kondu. Er-keklerde psikotik bozukluk (p< 0.01); ktzlarda so-matoform bozukluk (p<0.01) ye uyurn bozukluklarr anlamli daha yfiksek bulundu (p<0.05).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
UNiVERSITE OGRENCILERIN PSIKIYATRIK SIKAYET YE TANILARI UZERINE RETROSPEKTIF BIR ÇALISMA
, Vol. 12 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;