Ünıversıte Öğrencilerinde Nonverbal Zeka İle El Tercıhı Arasındaki Ilışkı

Sadettin Çalışkan,Hakkı Gökbel,Cem Şeref Bediz

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 263-267
Özeti El tercihi ile nonverbal zeka arasında ilişki bu-lunup bulunmadığı halen tartışmalıdır. Bu çalışma-da el tercihi derecesini belirten. Geschwind skorlanyla Canel testi ile ölçülen nonverbal zeka arasındaki ilişki 752 üniversite öğrencisi üzerinde araştınldı. Ailesel solaklığın nonverbal zeka üzerine etkisinin bulunmadığı ve düşük zeka grubunda ista-tistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla ambideksterin olduğu tesbit edildi. Sonuçlar literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.

 

It is not ceı-tain that wheiher there is a relati-onship between handedness and nonverbal intelli-gence. In this study, the relationship between Geschwind scores which is an index of handedness and nonverbal intelligence with which measured Canel culture-free test was investigated on 752 u-ıziversity students. No effect of familial sinistrality on nonverbal intelligence was determined and there were statistically more ambidexter in low IQ group. The results were evaluated in the light of relevant literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sadettin Çalışkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ünıversıte Öğrencilerinde Nonverbal Zeka İle El Tercıhı Arasındaki Ilışkı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme