Ureterosellerde Tedavı Yaklasımları

Recai Gürbüz,Ali Acar,Şükrü Çelik,Esat M. Arslan,Şenol Ergüney,Zafer Yaman

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 345-347
Özeti 1984 - 1994 i r.11carr. arasznda agrist„ gibi .5.ikayetlerle miiraccat eden 11 hastantn .'rude sat, 37inde sol, ninde bi-lateral olmak r ere iireteroseller tespit edildi. Vakalartn 5'ine transuretral insizvon, 3'1-Me tran-suretral parsiyel rezeksiyon, 3 vakaya transvezikal aczk iireterosel eksizyonu, ilaveten üreteroneosistostomi uygulandı. Tedavi uygulamalarımız ye sonucları literatiirle karplagtrildt ve tartışıldı.

 

From 1984 to 1994. 11 patients with urererocele suffering from liank pain, dysuria, pollacuria were admitted to our hospital of these patient 5 had right ureterocele, 3 left ureterocele and 3 also bilateral ureteroceles_ .Transurethral incision for 5 cases were applied, transurethral partial resection for 3 cases, both t•ansvesical resection and ureteroneocystostomv for 3 cases. Treatment and results in the patients with ureterocele have been discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ureterosellerde Tedavı Yaklasımları, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme