Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Değişik Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Birol Özkalp,Aydın Topçu

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 171-174
Özeti Niğde’de özel bir laboratuvara gelen üriner sistem infekşiyen ön tamlı hastaların orta idrar kültürleri incelendi. İzole edilen 264 Gram negatif bakterinin tanımlanması klasik yöntemlerle yapıldı. Tanımlanan bakterilerin değişik antibiyotiklere duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile belirlendi. Kültürlerden en sık E.coli izole edildi. İzole edilen suşlara karşı en etkili antibiyotiklerin netilmisin ve amikasin olduğu saptandı.

 

The Middle urinary cultures of the people who comes to a Private Labarotory in Niğde with diagnosis of urinary system infections were examined. The 264 gram negative of bacteria were defined with classical methods. The susceptibilityof the bacteria to various antibiotics which were defined are determined with Kirby-Bauer disc-diffusion method. E.coli was the most often isolated bacteria from cultures. İt was found that the most effective antibiotics aganist the isolated strains were netilmycin and amicacin.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Birol Özkalp, Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Değişik Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme