Ust Gastroıntestınal Sıstem Endoskopısı Uygulanan Olgularda Asemptomatık Slıdıng Hernı Sıklıgı

İhsan Taşçı,Feridun Şirin,Berat Apaydın,Sinan Çarkman,Kağan Zengin,Can Gökdoğan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 177-180
Özeti Ozofagogastrik bileyigin ve /veya midenin prok-shnal ktsnunin arahkli ya da devamh protrtizyonuna hiatal herniasyon denir. Bu anatomik konum de-gonigi kardia kontinansinda bozukluga neden ohm Sonurta semptomsuz seyredebilecegi gibi gam-rotizofageal refill, peptik Ozofajit gibi komp-likasyonlara yol acabilir. bu caltymada 1995 ythnda endoskopik in-reknte yapt►nnak amactyla Cerrah,yapa Tip Fa-ktiltesi Genel Cerrahi Klinigi Endeskopi Sek-siyontena bayvuran 76 hastada hiatal herni insidensini, bayvunt yikayetkrini, tantlannt ret-rospektif olarak inceledik. Hastalannuzin 47 ta-nesinde (%61.8) sliding herni saptadik. Sliding herni saptanan hastalann 3(%6.4) tanesinde sliding herni'ye bagh sempto►t bulduk. Bona gore toplumda asentplontatik sliding herni insidanstntn ytiksek ol-dugu ye herhangi bir nedenle yaptlan inceleme st-rastnda, ortaya rtkan bit patolojinin semptom ver-tneden herhangi bir tedavi gerektinnedigi kanistna yard► ve bunu az olan litettirle karytlayurdtk.

 

Endoscopic diagnosis and Evaluation of Asym-ptomatic sliding Hernias Intermittent or continous protrision of esophagogastric junction and/or pro-xitnal segment of stomach is called "Hiatal Her This anatomical change of location results in dysfunction of cardia continence. While it can have an asymptomatic course, hiatal hernia can re-sult in complications like gastroesophageal reflux and peptic esophagitis. In this stdudv we observed retrospectively. The incidence of hiatal hernia, the complaint and diagnoses of 76 patients who can re-sulted Cerrahyapa Medical faculty General Surgery Department Endoscopy section in order to have en-doscopic investigation in 1995. Sliding Hiatal Hernia was detected in 47 (61.8%) of our patients. We found symptoms due to sliding Hernia in 3 (6.4%) of these patients. Ac-cording to this we concluded that the incidence of asymptomatic sliding hernia is quite high in the so-ciety and that this pathology that reveals itself du-ring investigations due to other causes does not re-quire any therapy as for as it is not symptomatic and we compared this with the literature that is scant.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İhsan Taşçı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ust Gastroıntestınal Sıstem Endoskopısı Uygulanan Olgularda Asemptomatık Slıdıng Hernı Sıklıgı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme