Vagotomilerin Sekretin Salgılanmasında Etkileri

Yüksel Tatkan

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 9-20
Özeti Trunkal (TV) ve proksimal gastrik vagotomi (PGV) lerin sekretin salgılanmasına olan etkileri, 15 ine TV., 13 üne de PGV. yapılan 28 köpekte araştırılmıştır. Sekretin salgılanması duodenuma 0,1 N. HCL verilerek uyarılmış, bu uyarıdan hemen önce ve uyarıyı izleyen 3., 5., 10., 15., 30 ve 45. dakikalarda portal plazmadaki sekretin düzeyleri RIA yöntemle tayin edilmiştir. Vagotomiden önce, vagotomiden hemen ve bir ay sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, duodenuma perfüze edilen HCI'e grupların farklı cevaplar verdiği saptanmıştır. TV'den hemen sonra, sekretin salgılanmasında duodenal asidifikasyona alınan cevap anlamlı olarak az bulunmuş, buna karşılık bir ay sonraki cevapta belirgin bir artış izlenmiş, ancak bu artış ameliyat öncesi düzeye ulaşacak kadar olmamıştır. PGV'li gruptaki cevaplar erken devrede ameliyatla etkilenmiştir, bir ay sonraki cevabın geç safhasındaysa bir azalma bulunmuştur.

 

Effects of truncal (TV) and proximal gastric vagotomy (PGV) on secretin secretion, 15 in TV., 13 in PGV. It has been investigated in 28 dogs. Secretin secretion was stimulated by administering 0.1 N. HCL to the duodenum, and secretin levels in the portal plasma were determined by RIA method just before this stimulation and at the 3rd, 5th, 10th, 15th, 30th and 45th minutes following the stimulation. When the results obtained before, immediately and one month after vagotomy were compared, it was found that the groups gave different responses to HCI perfused into the duodenum. Immediately after TV, response to duodenal acidification in secretin secretion was found to be significantly less, whereas a significant increase was observed in the response one month later, but this increase was not enough to reach the pre-operative level. Responses in the group with PGV were affected by surgery in the early stage, a decrease was found in the late stage of the response one month later.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yüksel Tatkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vagotomilerin Sekretin Salgılanmasında Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme