Ventriküloperitoneal Şantların Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Şant Pompalama Testinin Etkinliği

Ahmet Önder Güney,Osman Acar,Mehmet Erkan Üstün

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 201-204
Özeti Serebrospinal sıvı (CSF) şant sistemleri hidrosefali tedavisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Pratik uygulamada pek çok beyin cerrahı tarafından bu şant sistemlerinin içerdiği pompa mekanizması, şantın fonksiyonunu takip açısından kriter olarak kullanılmaktadır. Bizim bu çalışmamız da kliniğimizde 1990-1999 tarihleri arasında hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal (V-P) şant uygulanan 103 olgu incelendi. Bu çalışmamız neticesinde şantın pompalama karakterlerinin, olguların klinik durumlarıyla uyumlu olmadığını tespit ettik. Bu verilerin ışığında pratik uygulamada birçok beyin cerrahının başvurduğu bu muayene yönteminin efektif bir metod olmadığı irdelendi.

 

The cerebrospinal fluid (CSF) shunt systems, possesses an important place in the treatment of hydrocephalus. İn practical use, the pumping mechanism of this shunt systems is used as a criteria to follovv- up the shunt function by neurosurgeons. İn this study, we analysed 103 cases treated with ventriculoperitoneal (V-P) shunt for hydrocephalus between 1990 and 99 in our clinic. Our study has demonstrated that, the pumping character of the shunt has not been correlated with the clinical situation of the patı'ents. IVe have concluded that, this examination (which is used by many neurosurgeon) is not an effective method in practical use.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Önder Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ventriküloperitoneal Şantların Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Şant Pompalama Testinin Etkinliği, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme