VERAPAMİL ve DİLTİAZEM'İN SIÇAN AORTA ve GASTRO-ÖZOFAGAL SFİNKTER KASILMALARI ÜZERINE ETKİLERİ

ESRA KISMET ATALIK, Necdet Doğan, Ekrem Çiçek, Erdoğan Özkal

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 13-17
İzole sıçan aortunda Ca2÷'suz ortamda serotonin (5-11Tre bağlı kasılma cevapları, ekstraselüler ortama ilave edilen Ca2+ ile doza bağımlı olarak artırılmıştır. Eksternal Ca2+'a bağlı bu kasıla, ortama ilave edilen verapamil veya diltiazem ile anlamlı olarak inhibe edilmiştir. Aynı şekilde izole sıçan gastro-özofagal sfinkterinde Ca2+'suz ortamda asetilkolin (ACh) ile oluşturulan kasılma, kümülatif konsantrasyonda uygulanan Ca2+ ile artırılmış, ortama ilave edilen her iki kalsiyum aslagonisti ile de anlamlı olarak inhibe Bulgular bu dokularda verapamil ve diltiazemin ekstraselüler Ca2+ girişini inhibe ettiğini ortaya koymaktadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
VERAPAMİL ve DİLTİAZEM'İN SIÇAN AORTA ve GASTRO-ÖZOFAGAL SFİNKTER KASILMALARI ÜZERINE ETKİLERİ
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;