Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Oluşan Opalski Sendromu

Haluk Gümüş,Murat Serhat Aygün

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 27-28
Özeti Vertebral arter diseksiyonu (VAD) gençler arasında giderek artan sıklıkta tanı konan bir inme nedenidir. Opalski sendromu, lateral meduller sendrom (Wallenberg sendromu) bulgularına ek olarak ipsilateral hemiparezinin eşlik ettiği, vertebral arter tıkanıklığına bağlı olarak gelişen, piramidal çaprazdan sonra kortikospinal yolları etkileyen alt medullar lezyonun yol açtığı bir sendromdur. Bu yazıda spontan vertebral arter diseksiyonu sonucu gelişen opalski sendromlu bır olgu literatürler eşliğinde tartışılacaktır.

 

Vertebral artery dissection (VAD) among young people often diagnosed in an increasing cause of a stroke. Opalski syndrome which is due to a lesion of the lower medulla involving the corticospinal tract after the pyramidal decussation, results from an occlusion of the vertebral artery and in this syndrome ipsilateral hemiparesia is associated with symptoms of lateral medullary syndrome (Wallenberg syndrome). In this paper a case of spontaneous vertebral artery dissection caused by opalski syndrome will be discussed with literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Haluk Gümüş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Oluşan Opalski Sendromu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 13.01.2012, Kabul Tarihi : 21.03.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme