Vıral Hepatıt Olgularının Epıdemıyolojısı Ve Malıyet Analızlerı

Tahir Kemal Şahin,Selma Çivi,Şerafettin Demirci,Gülfidan Bitirgen

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 151-157
Özeti 1 Ocak 1994 ye 30 Haziran 1995 tarihleri ara-sindaki 18 ayltk donemde Seljuk Universitesi Tip Fakiiltesi Intaniye klinigine viral hepatit an tantst ile, toplam 166 olgu yattrildi. Toplam olgulartn 861st erkek (% 51.8) idi. 18 yet§ ve altinda toplam 41 (% 24.7), 19-39 yapa 83 (% 50) 40-59 yava 26 (% 15.7). 60 yav ye iizerinde 16 (% 9.6) olgu 1994 ythndaki toplam olgu sayist 105 olup, 53'ii (% 50.5) erkek, 52'si (%49.5) kadul, 1995 ph ilk 6 dytn-daki toplam olgu sayist 61 olup, 334i (% 55.2) 361st (% 59) kadindt. Toplam olgulartn 122'si (% 73.5) Konya merkezinde, 357 (% 21.1) Konya dye ye koy-lerinde, geriye kalan 9'u (% 5.4) Konya dionda ika-met ediyordu. Olgulartn aylara gore dagilimi in-celendiginde, 1994 Mart ye Haziranda 5 ye 4 olgu olarak en di4iik sayllarda iken, diger aylarda 7-14 arasinda henzer sayllara sahipti. 1995 yilimn ilk 6 ayltk doneminde, Ocak ayinda olgu sayist 22 ile en biiyiik degere sahipti. 166 olgunun viral hepatit tipi HBsAg, Anti-HBc 1gM, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HAV 1gM, AntiHDV Anti HCV, gibi antijen ye antikorlar ile test edildi. Buna gore 66 olguda (❑ 39.8) tip belirlenemedi. 67 olgu (% 40.4) Hepatit 8, I olgu (% 6.6) Hepatit A, 8 olgu (% 4.9) Kronik aktif hepatit, 1 olgu (% 0.6) Delta hepatit, 3 olgu (% 1.8) Fulminan hepatit, 4 olgu (% 2.4) Hepatit C, I olgu (% 0.6) Lupoid hepatit ye 5 olgu (% 3) Ka-raciger parankim hastaligt olarak degerlendirildi. Ortalama hastanede yati siireleri, 1994 yillnda 13.5 gun. 1995 yilin.da 16.7 gun olarak hulundu. 1994 yilinda ortalama en uzun yatq siiresi 16.5 gun lie Hepatit Wye, 1995 ythnda en uzun yatt§ siiresi ise 18.6 grin ile vine Hepatit Wye aitti. 1995 yth kii bapna hastahk maliyeti hesaplanabilen 37 olguda, ortalama maliyet 11.290.000 TL (250$) idi.

 

During the period of 18 months between 1 Ja-nuary 1994 and 30 June 1995, 166 cases were hos-pitalized as viral hepatitis in Selguk University Me-dical Faculty, Department of Infectious Diseases. 86 of the cases (51.8 %) were male There were 41 pa-tients (24.7 %) in and below 18 years old, 83 pa-tients (50%) between 19-39 years old, 26 patients (15.7 %) between 40-59 years old and 16 patients (9.6 %) in and above 60 years old. Number of the whole cases in 1994 were 105 and 53 of them (50.5 %) were male. Total number of cases in 1994 were 61 and 36 of them (59 %) were female. Of the cases, 122 (73.5 %) were from city-center of Konya, 35 (21.1 %) were. from vicinity of Konya and 9 (5.4 %) were from out of Konya. When one evaluate the cases as monthly in 1994, it can he seen that june was to had the lowest number of the cases (4 cases),and on the other hand, in 1995, January was to had the highest number of the cases (22 cases). Types of the cases were tested with HBsAg, Anti HBc 1gM, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HAV 1gM, Anti-HDV, Anti-HCV. According to the results of these tests, the types couldn't been determined in 66 (39.8 %) of the cases. Among the remaining cases, 67 cases (40.4 %) were Hepatitis B. 11 cases (6.6 %) were Hepatitis A, 8 cases were (4.9 %) Chronic active hepatitis, I case (0.6 %) was Delta hepatitis, 3 cases (1.8 %) were Fulminant hepatit, I case (0.6 %) was Lupoid Hepatit and 5 cases (3 %) were considered as Liver paranchym disease. Mean hospitalization time was 13.5 days in 1994 and 16.7 days in 1995. The longest mean hos-pitalization time in 1994 was belonged to Hepatitis B as 16.5 days and in 1995 it was also belonged to Hepatitis B as 18.6 days. The cost of the illness per a person in 1995 was 250$.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahir Kemal Şahin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vıral Hepatıt Olgularının Epıdemıyolojısı Ve Malıyet Analızlerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme