VIRAL HEPATIT OLGULARININ EPIDEMIYOLOJISI VE MALIYET ANALIZLERI

TAHİR KEMAL ŞAHİN, SELMA ÇİVİ, ŞERAFETTİN DEMİRCİ, GÜLFİDAN BİTİRGEN

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 151-157
1 Ocak 1994 ye 30 Haziran 1995 tarihleri ara-sindaki 18 ayltk donemde Seljuk Universitesi Tip Fakiiltesi Intaniye klinigine viral hepatit an tantst ile, toplam 166 olgu yattrildi. Toplam olgulartn 861st erkek (% 51.8) idi. 18 yet§ ve altinda toplam 41 (% 24.7), 19-39 yapa 83 (% 50) 40-59 yava 26 (% 15.7). 60 yav ye iizerinde 16 (% 9.6) olgu 1994 ythndaki toplam olgu sayist 105 olup, 53'ii (% 50.5) erkek, 52'si (%49.5) kadul, 1995 ph ilk 6 dytn-daki toplam olgu sayist 61 olup, 334i (% 55.2) 361st (% 59) kadindt. Toplam olgulartn 122'si (% 73.5) Konya merkezinde, 357 (% 21.1) Konya dye ye koy-lerinde, geriye kalan 9'u (% 5.4) Konya dionda ika-met ediyordu. Olgulartn aylara gore dagilimi in-celendiginde, 1994 Mart ye Haziranda 5 ye 4 olgu olarak en di4iik sayllarda iken, diger aylarda 7-14 arasinda henzer sayllara sahipti. 1995 yilimn ilk 6 ayltk doneminde, Ocak ayinda olgu sayist 22 ile en biiyiik degere sahipti. 166 olgunun viral hepatit tipi HBsAg, Anti-HBc 1gM, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HAV 1gM, AntiHDV Anti HCV, gibi antijen ye antikorlar ile test edildi. Buna gore 66 olguda (❑ 39.8) tip belirlenemedi. 67 olgu (% 40.4) Hepatit 8, I olgu (% 6.6) Hepatit A, 8 olgu (% 4.9) Kronik aktif hepatit, 1 olgu (% 0.6) Delta hepatit, 3 olgu (% 1.8) Fulminan hepatit, 4 olgu (% 2.4) Hepatit C, I olgu (% 0.6) Lupoid hepatit ye 5 olgu (% 3) Ka-raciger parankim hastaligt olarak degerlendirildi. Ortalama hastanede yati siireleri, 1994 yillnda 13.5 gun. 1995 yilin.da 16.7 gun olarak hulundu. 1994 yilinda ortalama en uzun yatq siiresi 16.5 gun lie Hepatit Wye, 1995 ythnda en uzun yatt§ siiresi ise 18.6 grin ile vine Hepatit Wye aitti. 1995 yth kii bapna hastahk maliyeti hesaplanabilen 37 olguda, ortalama maliyet 11.290.000 TL (250$) idi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
VIRAL HEPATIT OLGULARININ EPIDEMIYOLOJISI VE MALIYET ANALIZLERI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;