Vitılıgoda Goz Bulguları

Nazmi Zengin,Hüseyin Tol,Mehmet Kemal Gündüz,Şükrü Balevi,Süleyman Okudan,Hüseyin Endoğru

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 205-208
Özeti Olasi goz bulgulanni belirlemek amactyla 36 vi-riligolti hastayi gozden gerirdik. Goz kapag: tu-na:unit ve poliozisli 11 hasta (%30.5) hark tu-tulursa sadere 1 hastada daha Once gefiribniir koryoretinit wag: ditgindieren koryoretinal skar bu-lunch. Vitiliginoz lezyonla aynt taraf gozlerde iris ve jiindus pigmentasyonlarmda herhangi bir kaydedilmedi. Literaiiirdeki genet kanatnin aksine, bulgularoniz uveal tutulumun ender oldugunu Bu enderligin Asal farkldiklara bağ olabilecegini düşündük

 

In order to determine possible ocular findings, we surveyed 36 patients with vitiligo. Apart from eyelid involvement and poliosis in 11 patients (30.5%) only one patient was found to have a re-tinochoroidal scar suggesting a previous attack of retinochoroiditis. No difference was noted in iris and fundus pigmentations in the eyes ipsilateral to the vitiliginous lesion. In contrast to the general opi-nion in the literature, our findings suggested that the involvement of uveal tract is rare. We proposed that this rarity might be due to racial differences.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vitılıgoda Goz Bulguları, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme