Vulvovaginal Kandidiazisde Reenfeksiyonların Azaltılmasında Tedaviye Çinko Eklenmesinin Önemi

Abdulkerim Kasım Baltacı,Ekrem Sapmaz,Hüsnü Çelik,Selahattin Kumru,Rasim Moğulkoç

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 65-68
Özeti Araştırmada vulvovaginal kandidiazis (VVK)’de kullanılan bir sistemik antikandidal tedavi ajanı olan flukanazola çinko eklenmesinin reenfeksiyon oranı üzerine olan etkinliği araştırıldı. Bu amaçla vulvovaginal kandidiazis semp­ tom ve bulgularına sahip gebe olmayan toplam 68 hasta 2 ayrı grupta çalışma kapsamına alındı ve gruplar kendi aralarında karşılaştırıldı. Rastgele seçimle her bir gruba sırasıyla flukanazol (n=33), flukanazol + çinko (n=35) te­ davileri verilerek kültür sonuçları, KOH preparat sonuçları ve relaps oranları araştırıldı. Çinko eklenen flukanazol grubunda relaps oranının diğer gruba göre önemli oranda azalmış olduğu belirlendi.

 

The effects of zinc addition to the fluconazole therapy which is a systemic anticandidial agent vvidely used in vul­ vovaginal candidiasis were investigated. Sixty-eight non-pregnant vvomen having sımptoms of vulvovaginal can­ didiasis were evaluated and compared in randomly selected two groups. One of the groups was treated with flu­ conazole (n=33) while the other was treated vvith fluconazole + zinc (n=35). KOH preparation and culture results and relapse ratios vvere compared betvveen two groups. Relaps ratio was found significantly lovver in fluconasole + zinc treated group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdulkerim Kasım Baltacı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vulvovaginal Kandidiazisde Reenfeksiyonların Azaltılmasında Tedaviye Çinko Eklenmesinin Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme