Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi

Nilgün Aksoy

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 47-51
Özeti Yanıklar, yol açtıkları mortalite ve morbidite nedeni ile toplumlar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Yanık hastasının hemşirelik yönetimi; hasta ve ailelerinin psikolojik destek ve tıbbi bakımını içerir. Hastalarının optimal bakımı multi disipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve hemşireler tüm hasta bakım faaliyetlerinin koordinatörüdür. Bu derleme, yanıklı hastada hemşirelik sürecinin önemine ilişkin yayınlanmış makaleler ve hemşirelik tanı örneklerini içermektedir.

 

Burns pose a major problem for the community because of mortality and morbidity they cause. Nursing management of burn patients includes medical care and psychological support of burn patients and their families. Optimal care of burn patients requires a multidisciplinary team approach. Nurses are the coordinator of all the patient care activities. This compilation includes published articles about the importance of nursing process in burn patients and nursing diagnosis samples.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nilgün Aksoy, akdeniz üniversitesi hemşirelik hemşirelik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Aksoy N.Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi. Selcuk Med J 2015;31(1): 47-51

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi, Derleme,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 20.07.2014, Kabul Tarihi : 26.08.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme