Yatırılarak Tüberküloz Tedavisi Başlanan 391 Hastanın Değerlendirilmesi

Ercan Ertoy,Emine İnci Tuncer,Mecit Suerdem

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 133-138
Özeti 1992-1995 yılları arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören 391 (267 erkek, 124 kadın) tüberkülozlu hastanın takip ve direnç özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Bunun için hastaların klinik dosyalarını ve çevre il ve ilçelerdeki dispanser kayıtlarını inceledik. 323 (% 80) hastada bakteriyolojik veya patolojik olarak kesin tüberküloz tanısı ko­ nulmuştu. Akciğer paran kim tüberkülozlu hastalardan balgam tetkiki yapılmış olanların % 81.7'sinde mikroskopda tüberküloz basili görüldü, % 42.5'inde kültürde üreme oldu. Direnç testi yapılan 122 hastanın 82 (%67.2)'sinde bir veya birden fazla ilaca direnç tespit edildi. Primer direnç % 38.5, sekonder direnç % 28.7 oranlarında belirlendi. Hastaların 92'sinin (% 23.5) takiplerinin yapılmadığı ve tedavilerinin sonlandırılmadığı tespit edildi. Bunların içinden 68 (% 17.3) hastanın Verem Savaş Dispanserlerinde kayıtlarının olmadığı görüldü. Bu bulgular, hastalarımızın eğitimi ve takipleri konusunda yeterli olmadığımızı göstermektedir.

 

We evaluated 391 (267 male, 124 female) tuberculosis patients received chemotherapy in the Department of Pul- monary Diseases betvveen 1992 and 1995. For this purpose, we investigated hospital and dispanseries fileş of these patients. İn 323 (80.0 %) cases, definite bacteriologic or pathologic diagnosis of tuberculosis vvere made. Asidoresistant bacilli vvere positive in 246 (81.7 %) of pulmonary tuberculosis cases who had the microbiological evaluation of sputum and 128 (42.5 %) cases had positive culture. Drug susceptibility tests vvere made in 122 cases, 82 (67.2 %) of these cases had at least resistance to on e of the drugs. Primer and seconder durg- resistance vvere 38.5 % and 28.7 %, respectively. The follow up of 92 (23.5 %) cases was not regular and their management was not continued. The registrations of 68 (17.3 %) of these cases vvere not found in the dis­ panseries. Ali these findings shovv that efforts of tuberculosis control and education are insufficient in our city.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ercan Ertoy, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yatırılarak Tüberküloz Tedavisi Başlanan 391 Hastanın Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(3)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme