Yeni Povidone-İodine/pvp Solisyonu Ve Aprotininin Karın İçi Yapışıkları Önlemedeki Etkılerı

Ömer Karahan,Şakir Tavlı,Mustafa Şahin,Adil Kartal,Yüksel Tatkan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 126-130
Özeti Her iki cinsten 30 Wistar rata ketamin hidroklorür anestezisi altında 4 cm. lik median kesi ile laparatomi yapıldı. Omentum 3 ayrı yerinden 310 ipekle bağlandı. Karın ön duvara sağ yarısında 3cm x 0.5cm. boyutlarında periton-adale defekti oluşturuldu. Budefekt 10 adet 310 tek tek ipek dikişte kapattldı. Denekler 10'ar ratlık üç gruba ayrıldı. Birinci gruptakilerin karın boşluğuna hiçbir madde verilmeyip kontrol grubu olarak alındı. İkinci gruptakilerin periton boşluğuna 50.000 Ü. aprotinin, son gruptakilerinkine ise 2 ml. yeni povidoneiodine/PVP solüsyonu verildi. Bir hafta sonra radar öldürülerek karın içi yapışıklar değerlendirildi. Aprotinin ve povidone-iodine/PVP gruplarındaki yapışıklıklar kontrol grubundan daha az bulundu (p<0.01). Son iki grup arasında fark yoktu (p>0.05). Her iki maddenin karın içi yapışıklıkları önlemede etkili oldukları sonucuna varıldı.

 

Thirty Wistar rats were anesthesizeci with k.etamine hydroclorure and the abdornen was opened thorough a midline incision 4 cm. tong. Omenturn was tied with 310 black silk suture.rnaterial in 3 clifferent paris and on the right side, 3 x 0,5 crn. patches of the parietal peritoneum and underlying mus.cle were resected. The resuitant defect ciosed with inderrupted 310 black silk suture. We formed 3 groups each including 10 rats. The first group was control with no instillate. second group, 50.000 U of aprotinin and in third group 2 nıL of new poviclone-iodine1PVP solution was injected into the periitoneal cavity. All rats were sacrified at one week and assessment -of adhesion formation was made. Treatrnent with aprotinin and povidone-iodinelPVP SOlidit:»8 resulted in fewer adhesions then controls (p 0.01). There was no significant difference between group 2 and 3 (p> 0.05). in conclusion, this study shows that aprotinin and povidone lodine/PVP solution are both effective in reducing peritoneal adhesions.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Karahan, Konya Training and Research Hospital General Surgery
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yeni Povidone-İodine/pvp Solisyonu Ve Aprotininin Karın İçi Yapışıkları Önlemedeki Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme