Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı

Selvi Gülaşı,Ümit Çelik

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 40-50
Özeti İnvaziv candidiyazis, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde nozokomiyal sepsislerin yaklaşık %10’undan sorumlu olup ciddi morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllarda Candida türleri için kullanılan antifungal ilaçlarla ilgili bilgiler artış olmakla birlikte etkinlik ve güvenilirlik ile ilgili çalışmalar ve sonuçlar hala yetersizdir. Çalışmaların çoğu farmakokinetik ve farmakodinamik değerlendirmelere odaklanmıştır. Neonatal candidiyazisin yenidoğandaki farklı patofizyolojisi nedeniyle etkinlik erişkin çalışmalarından yapılacak çıkarımlarla değerlendirilemez. Şu ana kadar amfoterisin B deoksikolat, flukonazol ve mikafungin yenidoğan invaziv candidiyazis tedavisi için önerilen ilaçlar olarak görünmektedir. Burada tıbbi literatür taranarak yenidoğanda antifungal ilaçların kullanımı ile ilgili son bilgiler derlenmiştir.

 

Invasive candidiasis is responsible for about 10% of nosocomial sepsis and it continues to be significant cause of serious morbidity and mortality in very low birth weight infants. Alhough the informations about the antifungal drugs which used for Candida species are increasing, studies and conclusions about the efficacy and safety are still insufficient. Most of the studies have focused on the pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluations and obtained from adult patients. However, efectiveness of the therapy can not be same in newborns due to the different pathophysiology of neonatal candidiasis in newborn, the inferences can not be considered from adult studies. Until now, amphotericin B deoxycholate, fluconazole and micafungin seems to be effectivev therapy for the treatment of neonatal invasive candidiasis. Herein, the medical literature has been scanned and compiled with the latest information about the use of antifungal agents in newborn.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selvi Gülaşı, Adana kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi Tıp Pediatri
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gülaşı S, Çelik Ü. Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı. Selcuk Med J 2018;34(1): 40-50

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı, Derleme,
, Vol. 34(1)
Geliş Tarihi : 01.01.2016, Kabul Tarihi : 14.04.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme