Yoğun Bakım Hastalarının Akut Fizyolojik Durum Değişiklikleri İle Hasta Yakınlarında Görülen Anksiyete Ve Uyku Bozukluğu İlişkisi

Anxiety And Sleep Disturbances in Relatives of Patients

Bekir Opuş,Funda Gök,Alper Kılıçaslan,Alper Yosunkaya

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 333-337
Özeti

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastaların genel durum ciddiyeti ile aile üyelerinde görülen akut stres semptomları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Yerel etik kurul onayı ve yazılı bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra, yoğun bakımda yatan 60 hastanın yakınlarında bu prospektif tanımlayıcı çalışma gerçekleştirildi. Hastaların klinik özellikleri (APACHE II skoru) kaydedildi. Birinci derece aile üyelerinin demografik verileri ve durumluluk-süreklilik kaygı ölçeği (DSKÖ) ile Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) skorları  YBÜ’ye kabul edildikten sonraki 24 saat içinde ve 21. Gün kaydedildi.

Bulgular: APACHE 2 ile DKÖ skorları arasında 1. günde orta düzeyde (r=0.477), 21. günde güçlü (r = 0.503) düzeyde korelasyon saptandı (p<0.05).   APACHE 2 skoru ile PUKİ arasında 21. günde orta düzeyde (r = 0.503) anlamlı korelasyon bulundu. DKÖ skorları değerlendirildiğinde  1. gün cinsiyetler arasında fark yoktu. Her iki cinsiyette 21. günde DKÖ skorlarında artış saptandı, bu artış kadınlarda daha yüksekti (p=0.003). PUKİ değerlerinde 1. günde istatistiksel olarak bir fark bulunmazken, 21. günde her iki cinsiyette artış saptanmıştır (p<0.001). Uyku bozukluğundaki  artış kadınlarda daha fazladır (p=0.008). Yakınlık derecesine göre analiz edildiğinde DKÖ değerleri anne ve babalarda hem 1. hemde 21. günde daha yüksek idi (p<0.001). Grup içi değerlendirmede anne ve babanın kaygılarının gün geçtikçe arttığı gözlendi (p<0.05).

Sonuç: Hastanın akut fizyolojik durumu ile kaygı düzeyi ve  uyku kalitesi arasında zaman ilerledikçe giderek artan düzeyde ilişki saptanmıştır.

 

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between the seriousness of the clinical condition of the patients in intensive care unit (ICU) and acute stress symptoms of family members.

Patients and Methods: After local ethic committe approval and written informed consent was obtained, we carried out a prospective, descriptive study at a universty hospital in patients’ relatives. Clinical characteristics (APACHE II score) of patients was recorded. First degree relatives  of 60 ICU patients provided demographic data and completed the State-Trait Anxiety Inventory Form  (STAI) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) within 24 h of ICU admission and 21 days later.

Results: There were a moderate correlation between APACHE 2 and STAI scores on  day 1 (r =0.477)  and a strong correlation (r = 0.503) on day 21 (p<0.05). A moderate correlation (r = 0.503)  was found between APACHE 2 score and PSQI on day 21. STAI scores were not different between genders on day 1. There was an increase in both sexes in STAI scores on day 21), and the scores ere significantly more in females (p=0.003). While there was no statistically significant difference in PSQI scores on day 1, an increase was found in both sexes on day 21 (p <0.001). Female family members  had more sleep disturbances  (p=0.008). STAI scores were higher in both mothers and fathers on day 1 and 21 (p<0.001).

Conclusions: An increasing relationship was determined between patients' acute physiological condition and anxiety with sleep quality level of patients’ relatives as the time passed.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bekir Opuş, Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Devlet Hastanesi Anasteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Opuş B, Gök F, Kılıçaslan A, Yosunkaya A. Yoğun Bakım Hastalarının Akut Fizyolojik Durum Değişiklikleri ile Hasta Yakınlarında Görülen Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi. Selcuk Med J 2020;36(4): 333-337

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yoğun Bakım Hastalarının Akut Fizyolojik Durum Değişiklikleri İle Hasta Yakınlarında Görülen Anksiyete Ve Uyku Bozukluğu İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(4)
Geliş Tarihi : 16.11.2020, Kabul Tarihi : 08.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme