Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Maliyetini Etkileyen Faktörler

Orhan Önder Eren,Umut Kalyoncu,Neslihan Andıç,Yeşim Çetinkaya Şardan

  •  Yıl : 2009
  •  Cilt : 25
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 195-202
Özeti Amaç: Bu çalışma yoğun bakımda yatan hastalarda maliyeti etkileyen faktörleri saptamak amacıyla planlanmıştır. Yöntem:01 Ağustos 2002 ve 01 Ağustos 2003 tarihleri arasında 48 saatten daha uzun süre yoğun bakımlarda yatan hastalar izlenmiştir. Bulgular : Hasta maliyetinin medyan değeri 3668 $ olarak saptanmıştır, maliyetin 3668 $‘dan fazla olması ise artmış maliyet olarak kabul edilmiştir. Artmış maliyet ile ilişkili olarak multivariate analizde hastanede kazanılmış infeksiyonlar (OR 4.2621 % 95 güven aralığı 1.688-10.735 p = 0.002) post operatif izlem için yatırılmış olma (OR2.746 % 95 güven aralığı 1.086-6.947 p=0.033 ) ve uzamış yatış süresinin (OR 3.807 % 95 güven aralığı 1.510-9.597 p= 0.005) risk faktörü olduğu saptandı. Hastalara uygulanan invazif girişimlerin, yüksek hastalık şiddet skorlarının (SAPS II ve APACHE II) ve yaşın (> 65 yaş) artmış maliyet açısından bağımsız risk faktörleri olmadıkları gösterildi. Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda infeksiyonlar, post operatif izlem için yatış ve uzamış yatış süresi artmış maliyetle ilişkili olarak bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, maliyet, hastanede kazanılmış infeksiyon, invazif mekanik ventilasyon, post operatif izlem

 

Aim: This study had been planned to detect the factors affecting the cost of care in intensive care units. Methods :Between 01 August 2002 and 01 August 2003 patient who stayed more than 48 hours in the intensive care units were followed. Results :The median value of cost was (3668 $). Cost was considered to be ‘increased’ if it was more than 3668 $. In multivariate analysis factors associated with risk of increased cost were hospital acquired infections (OR 4.2621 95% confidence interval 1.688-10.735 p = 0.002), being admitted for post opertive care(OR 2.746 95% confidence interval 1.086-6.947 p=0.033) increased length of stay (OR 3.807 95% confidence interval 1.510-9.597 p= 0.005). The invasive interventions ,severity of ilness scores (SAPS II and APACHE II) and age (>65) were not detected to be independent risk factors for increased cost. Conclusion : Infections, admission for post operative care and increased length of stay were found to be associated with increased cost inpatients followed in intensive care units.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Orhan Önder Eren, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Maliyetini Etkileyen Faktörler, Araştırma Makalesi,
, Vol. 25(4)
Geliş Tarihi : 02.12.2009, Kabul Tarihi : 07.01.2010
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme