Yumuşak Doku Tümörleri

Salim Güngör,Özden Vural,Hilal Koral,Dilek Bitik

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 199-206
Özeti Bu retrospektif çalışmada, 618 benign ve 49 ınalıgn yumuşak doku türnörü gözden geçirilerek, yaş, cinsiyet, histopatolojik tip ve lokalizasyon özel-likleri literatür bilgileri ışığında tartışıldı. Bu serilerde leionıvomlar en sık rastlamlan selim tümörkr, rabdomyosarkomlar en sık rastlamlan malıgn tümörlerdir.

 

In this retrospective study, 618 benign and 49 malign soft tissue tumors vere reviewed and dis-cussed their age, sex, histopathologic types and lo-calizatıon characters under the light of literatüre data. Leionıvomas are the most common benign tumors and rlıabdomvosarcomas are the most common ma-lign tumors in these series.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salim Güngör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yumuşak Doku Tümörleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme