Değişik Kamu Kuruluşlarının Yemekhanelerinde Çalışan Personelin Hepatit A, B Ve C Belirleyicilerinin Araştırılması

Onur Ural,Duygu Fındık,. .

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 115-119
Özeti Bu çalışmada değişik kamu kuruluşlarının yemekhanelerinde çalışan 96 personelin ve 100 sağlıklı kişinin serumlarında ELISA yöntemi ile antiHAVIgM ve IgG , HBsAg, HBeAg, antiHBe, antiHBs, antiHBdgM ve antiHBc ile antiHCV seropozitiflikleri araştırıldı. Yemekhane çalışanlarında antiHAVIgG seropozitifliği %93.7 (90/96), kontrol grubunda %92 olarak bulunmuştur. Hiçbir grupta antiHA VlgM seropozitifliğine rastlanmamıştır. Hepatit-B belirleyicilerinden HBsAg, HBeAg, antiHBe, antiHBc ve antiHBs seropozitifliği yemekhane personelinde sırası ile %5.2, 2.1,3.1, 17.7, 14.6 iken kontrol grubunda sırasıyla %7 ,7,0 ,27,34 olarak bulundu. AntiHBdgM bütün serumlarda negatifdi. AntiHCV yemekhane personelinde 1 kişide, kontrol grubunda ise 2 kişide pozitif bulundu. Yemekhane personelinde hepatit A,B ve C belirleyicilerinin taranmasının ve seronegatif olan personelin hepatit A ve hepatit B aşılama programına alınmasının uygun olacağını düşünüldü.

 

İn this study the seropositivity of antiHA VlgM and IgG, HBsAg, HBeAg, antiHBe, antiHBs, antiHBdgM, antiHBc and antiHCV were investigated in the sera of 96 staff working at the kitchen of different goverment departments and 100 healthy people. İn the sera of staff vvorking in the kitchen antiHAVIgG was 93.7% (90/96) positive and in the control group 92% positive. AntiHAVIgM was found negative in ali of the staff and control group. The seropositivity of HBsAg, HBeAg, antiHBe, antiHBc and antiHBs were found as 5.2, 2.1, 3.1, 17.7, 14.6 % respectively in the control group these markers were found 7, 7, 0, 27, 34 % respedively. AntiHBdgM was negative in al! of the sera. Anti HCV was found positive at one kitchen staff and at the two person of the control group. For the staff who were negative for hepatitis A and B virüs markers a vaccination programme was planned.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Onur Ural, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Değişik Kamu Kuruluşlarının Yemekhanelerinde Çalışan Personelin Hepatit A, B Ve C Belirleyicilerinin Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(2)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme