Etomıdateın Elektrokardıografı (ekg) Ve Serum Elektrolıtleri Üzerıne Etkısı

Sadık Özmen,Şeref Otelcioğlu,Selmin Ökesli,A. Feyza Ünal,Mehmet Numan Tamer

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 61-66
Özeti Çalzşmarnızda Etornidate'in eletrokardiografi ve serum elektrolitleri üzerine etkileri incelendi. EKG traselerinde hiç bir disritmiye rastlanmadı. Anesteziden önce ve Etomidate verilişinden 15 dakika sonra elde ettiğimiz serum Na+ , ,Ca++ değerleri arasında istatistik' olarak önemli fark bulunmadı. Bulgulartmız sonucunda kardiovasküler sistem ve serum elektrolitleri üzerindeki olumlu etkileri nede-niyle kardiak problemli, rezervleri tükenmiş, serum K'u yüksek hastalarda avantajlı olacağı sonucuna vardık.

 

We have studied the effects of Etomidate on ECG and effects on serum electrolyte levels_ Disrytrnia have not been noticed on ECG and there were not significant changings in serum electrolyte levels prior to the anesthesia or at the 15th. ıninute onset of the anesthesia. These results show that Etomidate have no side effect on CVS and serum electrolyte levels, there for it can be used safely in cardiac patient and canditions which elevated serum K+ levels.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sadık Özmen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Etomıdateın Elektrokardıografı (ekg) Ve Serum Elektrolıtleri Üzerıne Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme